Synonimy do słowa INTRATA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: INTRATA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa INTRATA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

INTRATA
to inaczej:

dochód, intrata (przestarz.), profit, przychód, zysk, cena (podrz.), danina (podrz.), należność (podrz.), opłata (podrz.), pańszczyzna (przestarz.) (podrz.), porto (podrz.), wypłata (podrz.), zapłata (podrz.), apanaże (podrz.)INTRATA
to inaczej:

dochód, plon, zysk, przychód, zarobek, profit, korzyśćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do INTRATA.

Szukaj synonimów do słowa

INTRATA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa intrata?", są:

1. Intrata to inaczej dochód, intrata (przestarz.), profit, przychód, zysk, cena (podrz.), danina (podrz.), należność (podrz.), opłata (podrz.), pańszczyzna (przestarz.) (podrz.), porto (podrz.), wypłata (podrz.), zapłata (podrz.), apanaże (podrz.).
2. Intrata to inaczej dochód, plon, zysk, przychód, zarobek, profit, korzyść.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa INTRATA

INTRATA
dochód, intrata (przestarz.), profit, przychód, zysk, cena (podrz.), danina (podrz.), należność (podrz.), opłata (podrz.), pańszczyzna (przestarz.) (podrz.), porto (podrz.), wypłata (podrz.), zapłata (podrz.), apanaże (podrz.)
INTRATA
dochód, plon, zysk, przychód, zarobek, profit, korzyść

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok INTRATA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: INTRATA

Quantcast