Synonimy do słowa KAC

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KAC.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KAC

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KAC
to inaczej:

kac (pot.), kacenjamer, katzenjamer, kociokwik (pot.), syndrom dnia następnego (oficj.), zespół dnia następnego (oficj.), dolegliwość (nadrz.), niedomaganie (nadrz.), niedyspozycja (nadrz.), problem zdrowotny (nadrz.), przypadłość (nadrz.)KAC
to inaczej:

kacenjamer, katzenjammer, kociokwik, (żart.) syndrom dnia następnego, (żart.) zespół dnia następnegoKAC
to inaczej:

katzenjammer, kacenjamerPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KAC inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kac?", są:

1. Kac to inaczej kac (pot.), kacenjamer, katzenjamer, kociokwik (pot.), syndrom dnia następnego (oficj.), zespół dnia następnego (oficj.), dolegliwość (nadrz.), niedomaganie (nadrz.), niedyspozycja (nadrz.), problem zdrowotny (nadrz.), przypadłość (nadrz.).
2. Kac to inaczej kacenjamer, katzenjammer, kociokwik, (żart.) syndrom dnia następnego, (żart.) zespół dnia następnego.
3. Kac to inaczej katzenjammer, kacenjamer.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa KAC

KAC
kac (pot.), kacenjamer, katzenjamer, kociokwik (pot.), syndrom dnia następnego (oficj.), zespół dnia następnego (oficj.), dolegliwość (nadrz.), niedomaganie (nadrz.), niedyspozycja (nadrz.), problem zdrowotny (nadrz.), przypadłość (nadrz.)
KAC
kacenjamer, katzenjammer, kociokwik, (żart.) syndrom dnia następnego, (żart.) zespół dnia następnego
KAC
katzenjammer, kacenjamer

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KAC

Quantcast