Synonimy do słowa KANON

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KANON.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KANON

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KANON
to inaczej:

artykuł wiary, dogmat, norma, zasadaKANON
to inaczej:

kryterium, regułaKANON
to inaczej:

prawo, regułaKANON
to inaczej:

standardKANON
to inaczej:

wzorzec, wzór, archetyp (podrz.), pierwowzór (podrz.), abstrakcja (nadrz.), abstrakt (nadrz.), pojęcie oderwane (nadrz.)KANON
to inaczej:

dogmat, kryterium, norma, prawo, reguła, standard, wzorzec, wzór, zasadaKANON
to inaczej:

artykuł wiary, dogmat, prawoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KANON inaczej

Najlepszymi odpowiedzimi na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa KANON?", są:

1. KANON to inaczej artykuł wiary, dogmat, norma, zasada.
2. KANON to inaczej kryterium, reguła.
3. KANON to inaczej prawo, reguła.
4. KANON to inaczej standard.
5. KANON to inaczej wzorzec, wzór, archetyp (podrz.), pierwowzór (podrz.), abstrakcja (nadrz.), abstrakt (nadrz.), pojęcie oderwane (nadrz.).
6. KANON to inaczej dogmat, kryterium, norma, prawo, reguła, standard, wzorzec, wzór, zasada.
7. KANON to inaczej artykuł wiary, dogmat, prawo.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KANON

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x