Synonimy do słowa KASA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KASA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KASA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KASA
to inaczej:

flota (pot.), forsa, hajs (pot.), kapucha (pot.), kapusta (pot.), kasa (pot.), mamona (pot.), pieniądze, sałata (pot.), siano (pot.), szmal (pot.), szmalec (pot.), finanse (nadrz.), kapitał (nadrz.), pieniądze (nadrz.)KASA
to inaczej:

fundusz, fundusze, kapitał, kasa (pot.), kieszeń, środki pieniężne, zasoby finansoweKASA
to inaczej:

fundusz, kasa zapomogowaKASA
to inaczej:

ladaKASA
to inaczej:

(pot.) flota, (pot.) forsa, (pot.) hajs, (pot.) kapucha, (pot.) kapusta, (pot.) mamona, pieniądze, (pot.) sałata, (pot.) siano, (pot.) szmal, (pot.) szmalecKASA
to inaczej:

kapitał, fundusz, (pot.) zielone, środki pieniężne, zasoby finansowe, banknoty, fundusze, gotówkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

KASA OGNIOTRWAŁA
to inaczej:

kasa pancerna, sejfKASA PANCERNA
to inaczej:

kasa ogniotrwała, sejfKASA ZAPOMOGOWA
to inaczej:

fundusz, kasaSzukaj synonimów do słowa

KASA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kasa?", są:

1. Kasa to inaczej flota (pot.), forsa, hajs (pot.), kapucha (pot.), kapusta (pot.), kasa (pot.), mamona (pot.), pieniądze, sałata (pot.), siano (pot.), szmal (pot.), szmalec (pot.), finanse (nadrz.), kapitał (nadrz.), pieniądze (nadrz.).
2. Kasa to inaczej fundusz, fundusze, kapitał, kasa (pot.), kieszeń, środki pieniężne, zasoby finansowe.
3. Kasa to inaczej fundusz, kasa zapomogowa.
4. Kasa to inaczej lada.
5. Kasa to inaczej (pot.) flota, (pot.) forsa, (pot.) hajs, (pot.) kapucha, (pot.) kapusta, (pot.) mamona, pieniądze, (pot.) sałata, (pot.) siano, (pot.) szmal, (pot.) szmalec.
6. Kasa to inaczej kapitał, fundusz, (pot.) zielone, środki pieniężne, zasoby finansowe, banknoty, fundusze, gotówka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa KASA

KASA
flota (pot.), forsa, hajs (pot.), kapucha (pot.), kapusta (pot.), kasa (pot.), mamona (pot.), pieniądze, sałata (pot.), siano (pot.), szmal (pot.), szmalec (pot.), finanse (nadrz.), kapitał (nadrz.), pieniądze (nadrz.)
KASA
fundusz, fundusze, kapitał, kasa (pot.), kieszeń, środki pieniężne, zasoby finansowe
KASA
fundusz, kasa zapomogowa
KASA
lada
KASA
(pot.) flota, (pot.) forsa, (pot.) hajs, (pot.) kapucha, (pot.) kapusta, (pot.) mamona, pieniądze, (pot.) sałata, (pot.) siano, (pot.) szmal, (pot.) szmalec
KASA
kapitał, fundusz, (pot.) zielone, środki pieniężne, zasoby finansowe, banknoty, fundusze, gotówka

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KASA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x