Synonimy do słowa KONFERANSJER

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KONFERANSJER.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KONFERANSJER

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KONFERANSJER
to inaczej:

gospodarz programu, prezenter, prowadzący program, spiker, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)KONFERANSJER
to inaczej:

gospodarz programu, prowadzący program, prezenter, artysta estradowy, spikerPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do KONFERANSJER.

Szukaj synonimów do słowa

KONFERANSJER inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa konferansjer?", są:

1. Konferansjer to inaczej gospodarz programu, prezenter, prowadzący program, spiker, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Konferansjer to inaczej gospodarz programu, prowadzący program, prezenter, artysta estradowy, spiker.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa KONFERANSJER

KONFERANSJER
gospodarz programu, prezenter, prowadzący program, spiker, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
KONFERANSJER
gospodarz programu, prowadzący program, prezenter, artysta estradowy, spiker

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KONFERANSJER

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KONFERANSJER

x