Synonimy do słowa KONWENT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KONWENT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KONWENT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KONWENT
to inaczej:

spotkanie, zebranie, zgromadzenieKONWENT
to inaczej:

masówka, zebranie, spotkanie, konferencja, kolegium, mityng, forum, plenum, sesja, zjazd, posiedzenie, zlot, nasiadówka, szczyt, konwencja, odprawa, narada, obrady, zgromadzenie, sympozjum, (przestarz.) konwentykiel, kongresKONWENT
to inaczej:

klasztorKONWENT
to inaczej:

zjazd, spotkanie, zgromadzenie, festiwal, dni, impreza, eventKONWENT
to inaczej:

rada, ciało, gremium, kolegium, komisja, komitet, organ, sztab, zespółKONWENT
to inaczej:

klasztorKONWENT
to inaczej:

monasterPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do KONWENT.

Szukaj synonimów do słowa

KONWENT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa konwent?", są:

1. Konwent to inaczej spotkanie, zebranie, zgromadzenie.
2. Konwent to inaczej masówka, zebranie, spotkanie, konferencja, kolegium, mityng, forum, plenum, sesja, zjazd, posiedzenie, zlot, nasiadówka, szczyt, konwencja, odprawa, narada, obrady, zgromadzenie, sympozjum, (przestarz.) konwentykiel, kongres.
3. Konwent to inaczej klasztor.
4. Konwent to inaczej zjazd, spotkanie, zgromadzenie, festiwal, dni, impreza, event.
5. Konwent to inaczej rada, ciało, gremium, kolegium, komisja, komitet, organ, sztab, zespół.
6. Konwent to inaczej klasztor.
7. Konwent to inaczej monaster.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa KONWENT

KONWENT
spotkanie, zebranie, zgromadzenie
KONWENT
masówka, zebranie, spotkanie, konferencja, kolegium, mityng, forum, plenum, sesja, zjazd, posiedzenie, zlot, nasiadówka, szczyt, konwencja, odprawa, narada, obrady, zgromadzenie, sympozjum, (przestarz.) konwentykiel, kongres
KONWENT
klasztor
KONWENT
zjazd, spotkanie, zgromadzenie, festiwal, dni, impreza, event
KONWENT
rada, ciało, gremium, kolegium, komisja, komitet, organ, sztab, zespół
KONWENT
klasztor
KONWENT
monaster

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KONWENT

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KONWENT

x