Synonimy do słowa KONWERSJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KONWERSJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KONWERSJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KONWERSJA
to inaczej:

konwersja, antonim (nadrz.), wyraz przeciwstawny (nadrz.)KONWERSJA
to inaczej:

przekształcenie, przemiana, przeobrażenie, transformacjaKONWERSJA
to inaczej:

transformacja, zamianaKONWERSJA
to inaczej:

przekształcenie, przemiana, przeobrażenie, transformacja, zamiana, ewolucjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

KONWERSJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa konwersja?", są:

1. Konwersja to inaczej konwersja, antonim (nadrz.), wyraz przeciwstawny (nadrz.).
2. Konwersja to inaczej przekształcenie, przemiana, przeobrażenie, transformacja.
3. Konwersja to inaczej transformacja, zamiana.
4. Konwersja to inaczej przekształcenie, przemiana, przeobrażenie, transformacja, zamiana, ewolucja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa KONWERSJA

KONWERSJA
konwersja, antonim (nadrz.), wyraz przeciwstawny (nadrz.)
KONWERSJA
przekształcenie, przemiana, przeobrażenie, transformacja
KONWERSJA
transformacja, zamiana
KONWERSJA
przekształcenie, przemiana, przeobrażenie, transformacja, zamiana, ewolucja

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KONWERSJA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x