Synonimy do wyrażenia KOPNĄĆ W KALENDARZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: KOPNĄĆ W KALENDARZ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia KOPNĄĆ W KALENDARZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KOPNĄĆ W KALENDARZ
to inaczej:

dokonać żywota, kipnąć (pot.), kopnąć w kalendarz (żart.), odejść, powąchać kwiatki od spodu (żart.), pójść do Abrahama na piwo (żart.), przenieść się na łono Abrahama (książk.), skonać, umrzeć, zdechnąć (wulg.), zejść, zemrzeć, gryźć ziemię (pot.) (podrz.), iść do piachu (pot.) (podrz.), kipnąć (pot.) (podrz.), polec (podrz.), pożegnać się z życiem (książk.) (podrz.), przekręcić się (pot.) (podrz.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.) (podrz.), przenieść się w zaświaty (podrz.), sczeznąć (podrz.), uderzyć w kalendarz (pot.) (podrz.), wyciągnąć nogi (pot.) (podrz.), wykitować (pot.) (podrz.), wyzionąć ducha (podrz.), zdechnąć (pot.) (podrz.), zginąć (podrz.)KOPNĄĆ W KALENDARZ
to inaczej:

(książk.) dokonać żywota, (pot.) kipnąć, (pot.) kojfnąć, (euf.) odejść, (książk.) odejść ze świata żywych, (pot.) odwalić kitę, (pot.) powąchać kwiatki od spodu, (żart.) pójść do Abrahama na piwo, (pot.) pójść do piachu, (pot.) przejechać się na tamten świat, (książk.) przejść do wieczności, (pot.) przekręcić się, (książk.) przenieść się na łono Abrahama, (książk.) skonać, (książk.) skończyć życie, umrzeć, (pot.) wyciągnąć kopyta, (pot.) wykitować, (książk.) wyzionąć ducha, (pot.) zdechnąć, zemrzećKOPNĄĆ W KALENDARZ
to inaczej:

(książk.) stać nad grobem, (książk.) spojrzeć śmierci w oczy, zejść, zginąć, (pot.) wyjść nogami do przoduPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

KALENDARZ
to inaczej:

agenda, kalendarz (książk.), terminarz (oficj.)KALENDARZ
to inaczej:

terminarz, agendaKOPNĄĆ
to inaczej:

kopsnąć (żart.), podaćUDERZYĆ W KALENDARZ
to inaczej:

gryźć ziemię (pot.), iść do piachu (pot.), kipnąć (pot.), polec, pożegnać się z życiem (książk.), przekręcić się (pot.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.), przenieść się w zaświaty, sczeznąć, uderzyć w kalendarz (pot.), wyciągnąć nogi (pot.), wykitować (pot.), wyzionąć ducha, zdechnąć (pot.), zginąćSzukaj synonimów do słowa

KOPNĄĆ W KALENDARZ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia kopnąć w kalendarz?", są:

1. Kopnąć w kalendarz to inaczej dokonać żywota, kipnąć (pot.), kopnąć w kalendarz (żart.), odejść, powąchać kwiatki od spodu (żart.), pójść do Abrahama na piwo (żart.), przenieść się na łono Abrahama (książk.), skonać, umrzeć, zdechnąć (wulg.), zejść, zemrzeć, gryźć ziemię (pot.) (podrz.), iść do piachu (pot.) (podrz.), kipnąć (pot.) (podrz.), polec (podrz.), pożegnać się z życiem (książk.) (podrz.), przekręcić się (pot.) (podrz.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.) (podrz.), przenieść się w zaświaty (podrz.), sczeznąć (podrz.), uderzyć w kalendarz (pot.) (podrz.), wyciągnąć nogi (pot.) (podrz.), wykitować (pot.) (podrz.), wyzionąć ducha (podrz.), zdechnąć (pot.) (podrz.), zginąć (podrz.).
2. Kopnąć w kalendarz to inaczej (książk.) dokonać żywota, (pot.) kipnąć, (pot.) kojfnąć, (euf.) odejść, (książk.) odejść ze świata żywych, (pot.) odwalić kitę, (pot.) powąchać kwiatki od spodu, (żart.) pójść do Abrahama na piwo, (pot.) pójść do piachu, (pot.) przejechać się na tamten świat, (książk.) przejść do wieczności, (pot.) przekręcić się, (książk.) przenieść się na łono Abrahama, (książk.) skonać, (książk.) skończyć życie, umrzeć, (pot.) wyciągnąć kopyta, (pot.) wykitować, (książk.) wyzionąć ducha, (pot.) zdechnąć, zemrzeć.
3. Kopnąć w kalendarz to inaczej (książk.) stać nad grobem, (książk.) spojrzeć śmierci w oczy, zejść, zginąć, (pot.) wyjść nogami do przodu.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia KOPNĄĆ W KALENDARZ

KOPNĄĆ W KALENDARZ
dokonać żywota, kipnąć (pot.), kopnąć w kalendarz (żart.), odejść, powąchać kwiatki od spodu (żart.), pójść do Abrahama na piwo (żart.), przenieść się na łono Abrahama (książk.), skonać, umrzeć, zdechnąć (wulg.), zejść, zemrzeć, gryźć ziemię (pot.) (podrz.), iść do piachu (pot.) (podrz.), kipnąć (pot.) (podrz.), polec (podrz.), pożegnać się z życiem (książk.) (podrz.), przekręcić się (pot.) (podrz.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.) (podrz.), przenieść się w zaświaty (podrz.), sczeznąć (podrz.), uderzyć w kalendarz (pot.) (podrz.), wyciągnąć nogi (pot.) (podrz.), wykitować (pot.) (podrz.), wyzionąć ducha (podrz.), zdechnąć (pot.) (podrz.), zginąć (podrz.)
KOPNĄĆ W KALENDARZ
(książk.) dokonać żywota, (pot.) kipnąć, (pot.) kojfnąć, (euf.) odejść, (książk.) odejść ze świata żywych, (pot.) odwalić kitę, (pot.) powąchać kwiatki od spodu, (żart.) pójść do Abrahama na piwo, (pot.) pójść do piachu, (pot.) przejechać się na tamten świat, (książk.) przejść do wieczności, (pot.) przekręcić się, (książk.) przenieść się na łono Abrahama, (książk.) skonać, (książk.) skończyć życie, umrzeć, (pot.) wyciągnąć kopyta, (pot.) wykitować, (książk.) wyzionąć ducha, (pot.) zdechnąć, zemrzeć
KOPNĄĆ W KALENDARZ
(książk.) stać nad grobem, (książk.) spojrzeć śmierci w oczy, zejść, zginąć, (pot.) wyjść nogami do przodu

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: KOPNĄĆ W KALENDARZ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x