Synonimy do słowa KRANIEC

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KRANIEC.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KRANIEC

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KRANIEC
to inaczej:

brzeg, granica, krawędź, kres, obrzeże, rąbek, skrajKRANIEC
to inaczej:

desperacja, ostateczna możliwość, ostateczność, przymusKRANIEC
to inaczej:

kresKRANIEC
to inaczej:

zakończenie, brzeg, miejsce graniczne, przymus, kres, ostateczność, granica, wytyczenie, zamknięcie, kontur, krawędź, koniec, obwód, obrzeże, skraj, desperacja, rąbek, ostateczna możliwość, marginesPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KRANIEC inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kraniec?", są:

1. Kraniec to inaczej brzeg, granica, krawędź, kres, obrzeże, rąbek, skraj.
2. Kraniec to inaczej desperacja, ostateczna możliwość, ostateczność, przymus.
3. Kraniec to inaczej kres.
4. Kraniec to inaczej zakończenie, brzeg, miejsce graniczne, przymus, kres, ostateczność, granica, wytyczenie, zamknięcie, kontur, krawędź, koniec, obwód, obrzeże, skraj, desperacja, rąbek, ostateczna możliwość, margines.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa KRANIEC

KRANIEC
brzeg, granica, krawędź, kres, obrzeże, rąbek, skraj
KRANIEC
desperacja, ostateczna możliwość, ostateczność, przymus
KRANIEC
kres
KRANIEC
zakończenie, brzeg, miejsce graniczne, przymus, kres, ostateczność, granica, wytyczenie, zamknięcie, kontur, krawędź, koniec, obwód, obrzeże, skraj, desperacja, rąbek, ostateczna możliwość, margines

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KRANIEC

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KRANIEC

x