Synonimy do słowa LAS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: LAS.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa LAS

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

LAS
to inaczej:

las, gaj (podrz.), bór (podrz.), las iglasty (podrz.), las szpilkowy (podrz.), gęstwa (podrz.), gęstwina (podrz.), gęsty las (podrz.), las liściasty (podrz.), młody las (podrz.), zagajnik (podrz.), flora (nadrz.), roślinność (nadrz.), wegetacja (specjalist.) (nadrz.)LAS
to inaczej:

bór, brzezina, dąbrowa, dżungla, gaj, knieja, kompleks leśny, (książk.) leśne ostępy, obszar leśny, puszcza, zagajnikLAS
to inaczej:

masa, morzePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

GĘSTY LAS
to inaczej:

gęstwa, gęstwina, bór (podrz.), knieja (podrz.), puszcza (podrz.), las (nadrz.)LAS BRZOZOWY
to inaczej:

brzezina, las liściasty (nadrz.)LAS BUKOWY
to inaczej:

buczyna, las liściasty (nadrz.)LAS DĘBOWY
to inaczej:

dąbrowa, dębina, las liściasty (nadrz.)LAS IGLASTY
to inaczej:

bór, las szpilkowy, las (nadrz.), las liściasty (antonim)LAS JAWOROWY
to inaczej:

jaworzyna, las liściasty (nadrz.)LAS LIŚCIASTY
to inaczej:

las liściasty, dżungla (podrz.), las tropikalny (podrz.), brzezina (podrz.), las brzozowy (podrz.), dąbrowa (podrz.), dębina (podrz.), las dębowy (podrz.), buczyna (podrz.), las bukowy (podrz.), grąd (podrz.), jaworzyna (podrz.), las jaworowy (podrz.), las olchowy (podrz.), ols (podrz.), olszyna (podrz.), las namorzynowy (podrz.), mangrowe (podrz.), namorzyny (podrz.), łęg (podrz.), las (nadrz.), las iglasty (antonim)LAS NAMORZYNOWY
to inaczej:

mangrowe, namorzyny, las liściasty (nadrz.)LAS OLCHOWY
to inaczej:

ols, olszyna, las liściasty (nadrz.)LAS SZPILKOWY
to inaczej:

bór, las iglasty, las (nadrz.)LAS TROPIKALNY
to inaczej:

dżungla, dżungla brazylijska (podrz.), selwa (podrz.), las liściasty (nadrz.)MŁODY LAS
to inaczej:

zagajnik, las (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

LAS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa las?", są:

1. Las to inaczej las, gaj (podrz.), bór (podrz.), las iglasty (podrz.), las szpilkowy (podrz.), gęstwa (podrz.), gęstwina (podrz.), gęsty las (podrz.), las liściasty (podrz.), młody las (podrz.), zagajnik (podrz.), flora (nadrz.), roślinność (nadrz.), wegetacja (specjalist.) (nadrz.).
2. Las to inaczej bór, brzezina, dąbrowa, dżungla, gaj, knieja, kompleks leśny, (książk.) leśne ostępy, obszar leśny, puszcza, zagajnik.
3. Las to inaczej masa, morze.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa LAS

LAS
las, gaj (podrz.), bór (podrz.), las iglasty (podrz.), las szpilkowy (podrz.), gęstwa (podrz.), gęstwina (podrz.), gęsty las (podrz.), las liściasty (podrz.), młody las (podrz.), zagajnik (podrz.), flora (nadrz.), roślinność (nadrz.), wegetacja (specjalist.) (nadrz.)
LAS
bór, brzezina, dąbrowa, dżungla, gaj, knieja, kompleks leśny, (książk.) leśne ostępy, obszar leśny, puszcza, zagajnik
LAS
masa, morze

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: LAS

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x