Synonimy do słowa LIST

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: LIST.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa LIST

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

LIST
to inaczej:

list, e-mail (podrz.), list elektroniczny (podrz.), mejl (pot.) (podrz.), poczta elektroniczna (podrz.), posłanie (podrz.)LIST
to inaczej:

(książk.) epistołaLIST
to inaczej:

wiadomość, greps, e-mail, kartka, pocztówka, widokówka, przesyłkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do LIST.

LIST BEZPIECZEŃSTWA
to inaczej:

glejt, list konwojowy (specjalist.), list żelazny, dokument (nadrz.), pismo (nadrz.), poświadczenie (nadrz.), zaświadczenie (nadrz.)LIST ELEKTRONICZNY
to inaczej:

e-mail, mejl (pot.), poczta elektroniczna, niechciana poczta (oficj.) (podrz.), spam (podrz.), wiadomości śmieci (oficj.) (podrz.)LIST KONWOJOWY
to inaczej:

glejt, list bezpieczeństwa, list konwojowy (specjalist.), list żelazny, dokument (nadrz.), pismo (nadrz.), poświadczenie (nadrz.), zaświadczenie (nadrz.)LIST ŻELAZNY
to inaczej:

glejt, list bezpieczeństwa, list konwojowy (specjalist.), dokument (nadrz.), pismo (nadrz.), poświadczenie (nadrz.), zaświadczenie (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

LIST inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa list?", są:

1. List to inaczej list, e-mail (podrz.), list elektroniczny (podrz.), mejl (pot.) (podrz.), poczta elektroniczna (podrz.), posłanie (podrz.).
2. List to inaczej (książk.) epistoła.
3. List to inaczej wiadomość, greps, e-mail, kartka, pocztówka, widokówka, przesyłka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa LIST

LIST
list, e-mail (podrz.), list elektroniczny (podrz.), mejl (pot.) (podrz.), poczta elektroniczna (podrz.), posłanie (podrz.)
LIST
(książk.) epistoła
LIST
wiadomość, greps, e-mail, kartka, pocztówka, widokówka, przesyłka

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok LIST

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: LIST

x