Synonimy do słowa METAFORA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: METAFORA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa METAFORA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

METAFORA
to inaczej:

alegoria, przenośnia, symbol (pot.), chwyt (pot.) (nadrz.), figura retoryczna (nadrz.), środek językowy (nadrz.), środek stylistyczny (nadrz.)METAFORA
to inaczej:

przenośniaMETAFORA
to inaczej:

alegoria, symbol, metonimiaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do METAFORA.

Szukaj synonimów do słowa

METAFORA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa metafora?", są:

1. Metafora to inaczej alegoria, przenośnia, symbol (pot.), chwyt (pot.) (nadrz.), figura retoryczna (nadrz.), środek językowy (nadrz.), środek stylistyczny (nadrz.).
2. Metafora to inaczej przenośnia.
3. Metafora to inaczej alegoria, symbol, metonimia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa METAFORA

METAFORA
alegoria, przenośnia, symbol (pot.), chwyt (pot.) (nadrz.), figura retoryczna (nadrz.), środek językowy (nadrz.), środek stylistyczny (nadrz.)
METAFORA
przenośnia
METAFORA
alegoria, symbol, metonimia

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok METAFORA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: METAFORA

Quantcast