Synonimy do słowa MINETKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MINETKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MINETKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MINETKA
to inaczej:

cunnilingus (specjalist.), mineta (pot.), minetka (pot.), miłość francuska (nadrz.), seks oralny (oficj.) (nadrz.)MINETKA
to inaczej:

(specjalist.) cunnilingus, (pot.) mineta, (pot.) patelniaMINETKA
to inaczej:

seks oralny, miłość francuska, (euf.) robienie dobrzePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

MINETKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa minetka?", są:

1. Minetka to inaczej cunnilingus (specjalist.), mineta (pot.), minetka (pot.), miłość francuska (nadrz.), seks oralny (oficj.) (nadrz.).
2. Minetka to inaczej (specjalist.) cunnilingus, (pot.) mineta, (pot.) patelnia.
3. Minetka to inaczej seks oralny, miłość francuska, (euf.) robienie dobrze.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa MINETKA

MINETKA
cunnilingus (specjalist.), mineta (pot.), minetka (pot.), miłość francuska (nadrz.), seks oralny (oficj.) (nadrz.)
MINETKA
(specjalist.) cunnilingus, (pot.) mineta, (pot.) patelnia
MINETKA
seks oralny, miłość francuska, (euf.) robienie dobrze

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MINETKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x