Synonimy do słowa NATOMIAST

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NATOMIAST.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NATOMIAST

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NATOMIAST
to inaczej:

acz, aczkolwiek, atoli (przestarz.), chociaż, choć, jakkolwiek, jednak, jednakże, lecz, niemniej, niemniej jednak, tymczasem, wprawdzie, wszelakoNATOMIAST
to inaczej:

ale, aliści (przestarz.), atoli (przestarz.), jakkolwiek, jednak, jednakowoż, jednakże, lecz, mimo to, niemniej jednak, pomimo tego, przecież, toż, tymczasem, wszakNATOMIAST
to inaczej:

a, i, natomiast (książk.), oraz, tudzież (książk.), zaśNATOMIAST
to inaczej:

przeciwnie zaś, z kolei, za toNATOMIAST
to inaczej:

zaś, za to, tymczasem, w przeciwieństwie, z kolei, a, leczPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

NATOMIAST inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa natomiast?", są:

1. Natomiast to inaczej acz, aczkolwiek, atoli (przestarz.), chociaż, choć, jakkolwiek, jednak, jednakże, lecz, niemniej, niemniej jednak, tymczasem, wprawdzie, wszelako.
2. Natomiast to inaczej ale, aliści (przestarz.), atoli (przestarz.), jakkolwiek, jednak, jednakowoż, jednakże, lecz, mimo to, niemniej jednak, pomimo tego, przecież, toż, tymczasem, wszak.
3. Natomiast to inaczej a, i, natomiast (książk.), oraz, tudzież (książk.), zaś.
4. Natomiast to inaczej przeciwnie zaś, z kolei, za to.
5. Natomiast to inaczej zaś, za to, tymczasem, w przeciwieństwie, z kolei, a, lecz.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa NATOMIAST

NATOMIAST
acz, aczkolwiek, atoli (przestarz.), chociaż, choć, jakkolwiek, jednak, jednakże, lecz, niemniej, niemniej jednak, tymczasem, wprawdzie, wszelako
NATOMIAST
ale, aliści (przestarz.), atoli (przestarz.), jakkolwiek, jednak, jednakowoż, jednakże, lecz, mimo to, niemniej jednak, pomimo tego, przecież, toż, tymczasem, wszak
NATOMIAST
a, i, natomiast (książk.), oraz, tudzież (książk.), zaś
NATOMIAST
przeciwnie zaś, z kolei, za to
NATOMIAST
zaś, za to, tymczasem, w przeciwieństwie, z kolei, a, lecz

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok NATOMIAST

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NATOMIAST

x