Synonimy do słowa NIEPOHAMOWANY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIEPOHAMOWANY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIEPOHAMOWANY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIEPOHAMOWANY
to inaczej:

dziki, nie dający się kontrolować, nieokiełznany, nieposkromiony, nieprzemożony, nieprzezwyciężony, nieujarzmiony, niezwalczony, żywiołowy, rozbisurmaniony (pot.) (podrz.), rozpieszczony (podrz.), rozpuszczony (podrz.), rozwydrzony (podrz.), rozzuchwalony (podrz.), zepsuty (podrz.)NIEPOHAMOWANY
to inaczej:

raptownyNIEPOHAMOWANY
to inaczej:

żywiołowy, dziki, nieposkromiony, nieprzemożony, nieujarzmiony, niezwalczony, niedający się kontrolować, raptownyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

NIEPOHAMOWANY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa niepohamowany?", są:

1. Niepohamowany to inaczej dziki, nie dający się kontrolować, nieokiełznany, nieposkromiony, nieprzemożony, nieprzezwyciężony, nieujarzmiony, niezwalczony, żywiołowy, rozbisurmaniony (pot.) (podrz.), rozpieszczony (podrz.), rozpuszczony (podrz.), rozwydrzony (podrz.), rozzuchwalony (podrz.), zepsuty (podrz.).
2. Niepohamowany to inaczej raptowny.
3. Niepohamowany to inaczej żywiołowy, dziki, nieposkromiony, nieprzemożony, nieujarzmiony, niezwalczony, niedający się kontrolować, raptowny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa NIEPOHAMOWANY

NIEPOHAMOWANY
dziki, nie dający się kontrolować, nieokiełznany, nieposkromiony, nieprzemożony, nieprzezwyciężony, nieujarzmiony, niezwalczony, żywiołowy, rozbisurmaniony (pot.) (podrz.), rozpieszczony (podrz.), rozpuszczony (podrz.), rozwydrzony (podrz.), rozzuchwalony (podrz.), zepsuty (podrz.)
NIEPOHAMOWANY
raptowny
NIEPOHAMOWANY
żywiołowy, dziki, nieposkromiony, nieprzemożony, nieujarzmiony, niezwalczony, niedający się kontrolować, raptowny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok NIEPOHAMOWANY

NIEPOHAMOWANY - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIEPOHAMOWANY

x