Synonimy do słowa NIESPODZIANKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIESPODZIANKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIESPODZIANKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIESPODZIANKA
to inaczej:

osłupienie, zaskoczenie, zdumienie, zdziwienieNIESPODZIANKA
to inaczej:

podarek, podarunek, prezent, upominek, dar (nadrz.)NIESPODZIANKA
to inaczej:

osłupienie, (pot.) szok, zaskoczeniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do NIESPODZIANKA.

KINDER NIESPODZIANKA
to inaczej:

jajko niespodziankaSzukaj synonimów do słowa

NIESPODZIANKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa niespodzianka?", są:

1. Niespodzianka to inaczej osłupienie, zaskoczenie, zdumienie, zdziwienie.
2. Niespodzianka to inaczej podarek, podarunek, prezent, upominek, dar (nadrz.).
3. Niespodzianka to inaczej osłupienie, (pot.) szok, zaskoczenie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa NIESPODZIANKA

NIESPODZIANKA
osłupienie, zaskoczenie, zdumienie, zdziwienie
NIESPODZIANKA
podarek, podarunek, prezent, upominek, dar (nadrz.)
NIESPODZIANKA
osłupienie, (pot.) szok, zaskoczenie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok NIESPODZIANKA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIESPODZIANKA

Quantcast