Synonimy do słowa NOEZA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NOEZA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NOEZA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NOEZA
to inaczej:

noeza (specjalist.), poznanie, wiedza, kompetencja (podrz.), zdolność (podrz.), percepcja (podrz.), postrzeganie (podrz.), dyscyplina badawcza (podrz.), dyscyplina naukowa (podrz.), nauka (podrz.), teologia (podrz.)NOEZA
to inaczej:

poznanie, wiedzaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

NOEZA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa noeza?", są:

1. Noeza to inaczej noeza (specjalist.), poznanie, wiedza, kompetencja (podrz.), zdolność (podrz.), percepcja (podrz.), postrzeganie (podrz.), dyscyplina badawcza (podrz.), dyscyplina naukowa (podrz.), nauka (podrz.), teologia (podrz.).
2. Noeza to inaczej poznanie, wiedza.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa NOEZA

NOEZA
noeza (specjalist.), poznanie, wiedza, kompetencja (podrz.), zdolność (podrz.), percepcja (podrz.), postrzeganie (podrz.), dyscyplina badawcza (podrz.), dyscyplina naukowa (podrz.), nauka (podrz.), teologia (podrz.)
NOEZA
poznanie, wiedza

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NOEZA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x