Synonimy do słowa OBSERWOWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OBSERWOWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OBSERWOWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OBSERWOWAĆ
to inaczej:

badać wzrokiem, monitorować, pilnować, przyglądać się, przypatrywać się, ścigać wzrokiem, śledzićOBSERWOWAĆ
to inaczej:

dosięgać wzrokiem, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)OBSERWOWAĆ
to inaczej:

(książk.) baczyć, (pot.) badać wzrokiem, czuwać, dosięgać wzrokiem, (książk.) lustrować, monitorować, nadzorować, oglądać, patrzeć, pełnić straż, pilnować, przeglądać, przyglądać się, przypatrywać się, spoglądać, strzec, (pot.) ścigać wzrokiem, śledzićPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

OBSERWOWAĆ SAMEGO SIEBIE
to inaczej:

patrzeć w siebieSzukaj synonimów do słowa

OBSERWOWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa obserwować?", są:

1. Obserwować to inaczej badać wzrokiem, monitorować, pilnować, przyglądać się, przypatrywać się, ścigać wzrokiem, śledzić.
2. Obserwować to inaczej dosięgać wzrokiem, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.).
3. Obserwować to inaczej (książk.) baczyć, (pot.) badać wzrokiem, czuwać, dosięgać wzrokiem, (książk.) lustrować, monitorować, nadzorować, oglądać, patrzeć, pełnić straż, pilnować, przeglądać, przyglądać się, przypatrywać się, spoglądać, strzec, (pot.) ścigać wzrokiem, śledzić.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa OBSERWOWAĆ

OBSERWOWAĆ
badać wzrokiem, monitorować, pilnować, przyglądać się, przypatrywać się, ścigać wzrokiem, śledzić
OBSERWOWAĆ
dosięgać wzrokiem, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)
OBSERWOWAĆ
(książk.) baczyć, (pot.) badać wzrokiem, czuwać, dosięgać wzrokiem, (książk.) lustrować, monitorować, nadzorować, oglądać, patrzeć, pełnić straż, pilnować, przeglądać, przyglądać się, przypatrywać się, spoglądać, strzec, (pot.) ścigać wzrokiem, śledzić

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OBSERWOWAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x