Synonimy do słowa WYRAZISTY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WYRAZISTY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WYRAZISTY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 8 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WYRAZISTY
to inaczej:

chwytliwy, nośny, zgrabnyWYRAZISTY
to inaczej:

czytelny, nośny, przekonujący, przystępny, wymowny, zrozumiałyWYRAZISTY
to inaczej:

czytelny, rzucający się w oczy, widoczny, widomy, wyraźnyWYRAZISTY
to inaczej:

dobitny, dosadny (przestarz.), ewidentny, jaskrawy, krzyczący, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, skrajny, uwydatniony, wyraźnyWYRAZISTY
to inaczej:

ekspresyjnyWYRAZISTY
to inaczej:

ostryWYRAZISTY
to inaczej:

przekonujący, przekonywający, przemawiający, sugestywny, wymownyWYRAZISTY
to inaczej:

chwytliwy, czytelny, dobitny, dosadny, ekspresyjny, ekspresywny, ewidentny, jaskrawy, jasny, jednoznaczny, klarowny, konkretny, krzyczący, niedwuznaczny, nieodparty, nośny, oczywisty, oddzielny, ostry, przekonujący, przemawiający, rzucający się w oczy, skrajny, sugestywny, uwydatniony, widoczny, widomy, wymowny, wyraźny, zdecydowany, zrozumiałyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

WYRAZISTY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wyrazisty?", są:

1. Wyrazisty to inaczej chwytliwy, nośny, zgrabny.
2. Wyrazisty to inaczej czytelny, nośny, przekonujący, przystępny, wymowny, zrozumiały.
3. Wyrazisty to inaczej czytelny, rzucający się w oczy, widoczny, widomy, wyraźny.
4. Wyrazisty to inaczej dobitny, dosadny (przestarz.), ewidentny, jaskrawy, krzyczący, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, skrajny, uwydatniony, wyraźny.
5. Wyrazisty to inaczej ekspresyjny.
6. Wyrazisty to inaczej ostry.
7. Wyrazisty to inaczej przekonujący, przekonywający, przemawiający, sugestywny, wymowny.
8. Wyrazisty to inaczej chwytliwy, czytelny, dobitny, dosadny, ekspresyjny, ekspresywny, ewidentny, jaskrawy, jasny, jednoznaczny, klarowny, konkretny, krzyczący, niedwuznaczny, nieodparty, nośny, oczywisty, oddzielny, ostry, przekonujący, przemawiający, rzucający się w oczy, skrajny, sugestywny, uwydatniony, widoczny, widomy, wymowny, wyraźny, zdecydowany, zrozumiały.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 8.

Synonimy słownikowe do słowa WYRAZISTY

WYRAZISTY
chwytliwy, nośny, zgrabny
WYRAZISTY
czytelny, nośny, przekonujący, przystępny, wymowny, zrozumiały
WYRAZISTY
czytelny, rzucający się w oczy, widoczny, widomy, wyraźny
WYRAZISTY
dobitny, dosadny (przestarz.), ewidentny, jaskrawy, krzyczący, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, skrajny, uwydatniony, wyraźny
WYRAZISTY
ekspresyjny
WYRAZISTY
ostry
WYRAZISTY
przekonujący, przekonywający, przemawiający, sugestywny, wymowny
WYRAZISTY
chwytliwy, czytelny, dobitny, dosadny, ekspresyjny, ekspresywny, ewidentny, jaskrawy, jasny, jednoznaczny, klarowny, konkretny, krzyczący, niedwuznaczny, nieodparty, nośny, oczywisty, oddzielny, ostry, przekonujący, przemawiający, rzucający się w oczy, skrajny, sugestywny, uwydatniony, widoczny, widomy, wymowny, wyraźny, zdecydowany, zrozumiały

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WYRAZISTY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x