Synonimy do słowa WIDOCZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WIDOCZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WIDOCZNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WIDOCZNY
to inaczej:

czytelny, rzucający się w oczy, widomy, wyrazisty, wyraźnyWIDOCZNY
to inaczej:

dający się zauważyć, dostrzegalny, namacalny, widzialny, zauważalnyWIDOCZNY
to inaczej:

namacalny, widzialny, wyrazisty, wyraźny, widomyWIDOCZNY
to inaczej:

czytelny, dostrzegalny, zauważalny, rzucający się w oczy, ewidentny, jawny, oczywistyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

WIDOCZNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa widoczny?", są:

1. Widoczny to inaczej czytelny, rzucający się w oczy, widomy, wyrazisty, wyraźny.
2. Widoczny to inaczej dający się zauważyć, dostrzegalny, namacalny, widzialny, zauważalny.
3. Widoczny to inaczej namacalny, widzialny, wyrazisty, wyraźny, widomy.
4. Widoczny to inaczej czytelny, dostrzegalny, zauważalny, rzucający się w oczy, ewidentny, jawny, oczywisty.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa WIDOCZNY

WIDOCZNY
czytelny, rzucający się w oczy, widomy, wyrazisty, wyraźny
WIDOCZNY
dający się zauważyć, dostrzegalny, namacalny, widzialny, zauważalny
WIDOCZNY
namacalny, widzialny, wyrazisty, wyraźny, widomy
WIDOCZNY
czytelny, dostrzegalny, zauważalny, rzucający się w oczy, ewidentny, jawny, oczywisty

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WIDOCZNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x