Synonimy do słowa EWIDENTNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: EWIDENTNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa EWIDENTNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

EWIDENTNY
to inaczej:

dobitny, dosadny (przestarz.), jaskrawy, krzyczący, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, skrajny, uwydatniony, wyrazisty, wyraźnyEWIDENTNY
to inaczej:

jasny, klarowny, nie budzący wątpliwości, niewątpliwy, oczywisty, przekonujący, wyraźny, zrozumiały, homologiczny (specjalist.) (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niedwuznaczny (podrz.), równobrzmiący (podrz.), zgodny (podrz.), absolutny (podrz.), bezdyskusyjny (podrz.), bezsporny (podrz.), bezsprzeczny (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niekwestionowany (podrz.), nieodparty (podrz.), niepodważalny (podrz.), niewątpliwy (podrz.), niezaprzeczalny (podrz.), niezbity (podrz.), rozumiejący się sam przez się (pot.) (podrz.)EWIDENTNY
to inaczej:

bezsporny, bezsprzeczny, dobitny, jaskrawy, klarowny, niewątpliwy, oczywisty, stuprocentowy, niedwuznaczny, widoczny, widomy, wymowny, pewny, jawny, krzyczący, jasny, niebudzący wątpliwości, przekonujący, rzucający się w oczy, rażący, skrajny, uwydatniony, wyraźny, zdecydowanyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

EWIDENTNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ewidentny?", są:

1. Ewidentny to inaczej dobitny, dosadny (przestarz.), jaskrawy, krzyczący, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, skrajny, uwydatniony, wyrazisty, wyraźny.
2. Ewidentny to inaczej jasny, klarowny, nie budzący wątpliwości, niewątpliwy, oczywisty, przekonujący, wyraźny, zrozumiały, homologiczny (specjalist.) (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niedwuznaczny (podrz.), równobrzmiący (podrz.), zgodny (podrz.), absolutny (podrz.), bezdyskusyjny (podrz.), bezsporny (podrz.), bezsprzeczny (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niekwestionowany (podrz.), nieodparty (podrz.), niepodważalny (podrz.), niewątpliwy (podrz.), niezaprzeczalny (podrz.), niezbity (podrz.), rozumiejący się sam przez się (pot.) (podrz.).
3. Ewidentny to inaczej bezsporny, bezsprzeczny, dobitny, jaskrawy, klarowny, niewątpliwy, oczywisty, stuprocentowy, niedwuznaczny, widoczny, widomy, wymowny, pewny, jawny, krzyczący, jasny, niebudzący wątpliwości, przekonujący, rzucający się w oczy, rażący, skrajny, uwydatniony, wyraźny, zdecydowany.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa EWIDENTNY

EWIDENTNY
dobitny, dosadny (przestarz.), jaskrawy, krzyczący, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, skrajny, uwydatniony, wyrazisty, wyraźny
EWIDENTNY
jasny, klarowny, nie budzący wątpliwości, niewątpliwy, oczywisty, przekonujący, wyraźny, zrozumiały, homologiczny (specjalist.) (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niedwuznaczny (podrz.), równobrzmiący (podrz.), zgodny (podrz.), absolutny (podrz.), bezdyskusyjny (podrz.), bezsporny (podrz.), bezsprzeczny (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niekwestionowany (podrz.), nieodparty (podrz.), niepodważalny (podrz.), niewątpliwy (podrz.), niezaprzeczalny (podrz.), niezbity (podrz.), rozumiejący się sam przez się (pot.) (podrz.)
EWIDENTNY
bezsporny, bezsprzeczny, dobitny, jaskrawy, klarowny, niewątpliwy, oczywisty, stuprocentowy, niedwuznaczny, widoczny, widomy, wymowny, pewny, jawny, krzyczący, jasny, niebudzący wątpliwości, przekonujący, rzucający się w oczy, rażący, skrajny, uwydatniony, wyraźny, zdecydowany

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: EWIDENTNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x