Synonimy do słowa CZYTELNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: CZYTELNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa CZYTELNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

CZYTELNY
to inaczej:

możliwy do czytaniaCZYTELNY
to inaczej:

nośny, przekonujący, przystępny, wymowny, wyrazisty, zrozumiałyCZYTELNY
to inaczej:

rzucający się w oczy, widoczny, widomy, wyrazisty, wyraźnyCZYTELNY
to inaczej:

wyraźny, zrozumiały, jasny, jednoznaczny, klarowny, oczywisty, widoczny, wyrazistyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

CZYTELNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa czytelny?", są:

1. Czytelny to inaczej możliwy do czytania.
2. Czytelny to inaczej nośny, przekonujący, przystępny, wymowny, wyrazisty, zrozumiały.
3. Czytelny to inaczej rzucający się w oczy, widoczny, widomy, wyrazisty, wyraźny.
4. Czytelny to inaczej wyraźny, zrozumiały, jasny, jednoznaczny, klarowny, oczywisty, widoczny, wyrazisty.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa CZYTELNY

CZYTELNY
możliwy do czytania
CZYTELNY
nośny, przekonujący, przystępny, wymowny, wyrazisty, zrozumiały
CZYTELNY
rzucający się w oczy, widoczny, widomy, wyrazisty, wyraźny
CZYTELNY
wyraźny, zrozumiały, jasny, jednoznaczny, klarowny, oczywisty, widoczny, wyrazisty

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: CZYTELNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x