Synonimy do słowa OCEAN

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OCEAN.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OCEAN

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OCEAN
to inaczej:

wielka woda (poet.), Ocean Spokojny (podrz.), Ocean Wielki (podrz.), Pacyfik (podrz.), Atlantyk (podrz.), Ocean Atlantycki (podrz.), Morze Arktyczne (podrz.), Ocean Arktyczny (podrz.), Ocean Lodowaty Północny (podrz.), akwen (nadrz.), obszar wodny (nadrz.)OCEAN
to inaczej:

głębia, wielka woda, morzePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

OCEAN ARKTYCZNY
to inaczej:

Morze Arktyczne, Ocean Lodowaty Północny, ocean (nadrz.), wielka woda (poet.) (nadrz.)OCEAN ATLANTYCKI
to inaczej:

Atlantyk, ocean (nadrz.), wielka woda (poet.) (nadrz.)OCEAN ATLANTYCKI
to inaczej:

AtlantykOCEAN LODOWATY PÓŁNOCNY
to inaczej:

Morze Arktyczne, Ocean Arktyczny, ocean (nadrz.), wielka woda (poet.) (nadrz.)OCEAN SPOKOJNY
to inaczej:

Ocean Wielki, Pacyfik, ocean (nadrz.), wielka woda (poet.) (nadrz.)OCEAN SPOKOJNY
to inaczej:

PacyfikOCEAN ŚWIATOWY
to inaczej:

wszechocean, akwen (nadrz.), obszar wodny (nadrz.)OCEAN WIELKI
to inaczej:

Ocean Spokojny, Pacyfik, ocean (nadrz.), wielka woda (poet.) (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

OCEAN inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ocean?", są:

1. Ocean to inaczej wielka woda (poet.), Ocean Spokojny (podrz.), Ocean Wielki (podrz.), Pacyfik (podrz.), Atlantyk (podrz.), Ocean Atlantycki (podrz.), Morze Arktyczne (podrz.), Ocean Arktyczny (podrz.), Ocean Lodowaty Północny (podrz.), akwen (nadrz.), obszar wodny (nadrz.).
2. Ocean to inaczej głębia, wielka woda, morze.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OCEAN

OCEAN
wielka woda (poet.), Ocean Spokojny (podrz.), Ocean Wielki (podrz.), Pacyfik (podrz.), Atlantyk (podrz.), Ocean Atlantycki (podrz.), Morze Arktyczne (podrz.), Ocean Arktyczny (podrz.), Ocean Lodowaty Północny (podrz.), akwen (nadrz.), obszar wodny (nadrz.)
OCEAN
głębia, wielka woda, morze

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OCEAN

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x