Synonimy do słowa ODRUCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ODRUCH.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ODRUCH

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ODRUCH
to inaczej:

czas reakcji, refleksODRUCH
to inaczej:

impulsODRUCH
to inaczej:

refleks, impuls, reakcjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do ODRUCH.

Szukaj synonimów do słowa

ODRUCH inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa odruch?", są:

1. Odruch to inaczej czas reakcji, refleks.
2. Odruch to inaczej impuls.
3. Odruch to inaczej refleks, impuls, reakcja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa ODRUCH

ODRUCH
czas reakcji, refleks
ODRUCH
impuls
ODRUCH
refleks, impuls, reakcja

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ODRUCH

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ODRUCH

Quantcast