Synonimy do słowa OMYŁKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OMYŁKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OMYŁKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OMYŁKA
to inaczej:

błąd, nieporozumienie, pomyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.)OMYŁKA
to inaczej:

lapsus, potknięcieOMYŁKA
to inaczej:

uchybienie, pomyłka, potknięcie, błąd, (pot.) babol, lapsus, nieporozumieniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

OMYŁKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa omyłka?", są:

1. Omyłka to inaczej błąd, nieporozumienie, pomyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.).
2. Omyłka to inaczej lapsus, potknięcie.
3. Omyłka to inaczej uchybienie, pomyłka, potknięcie, błąd, (pot.) babol, lapsus, nieporozumienie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa OMYŁKA

OMYŁKA
błąd, nieporozumienie, pomyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.)
OMYŁKA
lapsus, potknięcie
OMYŁKA
uchybienie, pomyłka, potknięcie, błąd, (pot.) babol, lapsus, nieporozumienie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OMYŁKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x