Synonimy do słowa DZIELNICA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DZIELNICA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DZIELNICA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DZIELNICA
to inaczej:

dystrykt, obręb, obszar, obwód, okręgDZIELNICA
to inaczej:

obręb, obszar, rewirDZIELNICA
to inaczej:

okręgDZIELNICA
to inaczej:

(pot.) dzielniaDZIELNICA
to inaczej:

obszar, rewir, obwódDZIELNICA
to inaczej:

region, obszar, prowincja, dystrykt, okręg, obwódPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do DZIELNICA.

Szukaj synonimów do słowa

DZIELNICA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dzielnica?", są:

1. Dzielnica to inaczej dystrykt, obręb, obszar, obwód, okręg.
2. Dzielnica to inaczej obręb, obszar, rewir.
3. Dzielnica to inaczej okręg.
4. Dzielnica to inaczej (pot.) dzielnia.
5. Dzielnica to inaczej obszar, rewir, obwód.
6. Dzielnica to inaczej region, obszar, prowincja, dystrykt, okręg, obwód.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa DZIELNICA

DZIELNICA
dystrykt, obręb, obszar, obwód, okręg
DZIELNICA
obręb, obszar, rewir
DZIELNICA
okręg
DZIELNICA
(pot.) dzielnia
DZIELNICA
obszar, rewir, obwód
DZIELNICA
region, obszar, prowincja, dystrykt, okręg, obwód

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DZIELNICA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DZIELNICA

Quantcast