Synonimy do słowa OBSZAR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OBSZAR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OBSZAR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OBSZAR
to inaczej:

domena, dziedzina, kompetencja, królestwo, sfera, terenOBSZAR
to inaczej:

dystrykt, dzielnica, obręb, obwód, okręgOBSZAR
to inaczej:

dzielnica, obręb, rewirOBSZAR
to inaczej:

kraina (poet.), obręb, okręg, teren, terytorium, region (podrz.), rejon (podrz.), strefa (podrz.), Albion (poet.) (podrz.), Anglia (podrz.), Kaledonia (poet.) (podrz.), Szkocja (podrz.), biskupstwo (podrz.), diecezja (podrz.), jednostka administracyjna (podrz.), jednostka podziału administracyjnego (podrz.), jednostka podziału terytorialnego (podrz.), miejsce (nadrz.)OBSZAR
to inaczej:

niwa (książk.), zakres, zakres działaniaOBSZAR
to inaczej:

powierzchnia, przestrzeń, przestrzeń niezadrukowana (podrz.), światło (specjalist.) (podrz.), widok (podrz.), areał (podrz.), strona (podrz.)OBSZAR
to inaczej:

rozciągłość, rozmiar, zasięgOBSZAR
to inaczej:

powierzchnia, dystrykt, płaszczyzna, przestrzeń, miejsce, lokalizacja, pole, położenie, region, rejon, rewir, strefa, terytorium, okręg, okolica, obwódOBSZAR
to inaczej:

dziedzina, domena, dyscyplina, (książk.) niwa, obręb, płaszczyzna, pole, rewir, sfera, zakres, zasięg, aspekt, królestwo, grunt, odcinekPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

OBSZAR GEOGRAFICZNY
to inaczej:

obszar geograficzny, miejscowość (podrz.), teren zabudowany (oficj.) (podrz.), kraina (poet.) (podrz.), kraj (podrz.), państwo (podrz.), część świata (podrz.), ląd (książk.) (podrz.), prowincja (podrz.), teren (pot.) (podrz.), kontynent (podrz.), ląd (podrz.), stały ląd (podrz.), ziemia (podrz.), istm (podrz.), istmus (podrz.), międzymorze (podrz.), przesmyk (podrz.), region (nadrz.), rejon (nadrz.), strefa (nadrz.)OBSZAR KULTUROWY
to inaczej:

cywilizacja, kultura, Orient (podrz.), Wschód (pot.) (podrz.), Okcydent (podrz.), Zachód (pot.) (podrz.), region (nadrz.), rejon (nadrz.), strefa (nadrz.)OBSZAR NIEZAMIESZKANY
to inaczej:

pustka, pustkowie, pustynia (podrz.), odludzie (podrz.), samotnia (podrz.), dzicz (podrz.), głusza (podrz.), odludzie (podrz.), miejsce (nadrz.)OBSZAR POWIADAMIANIA
to inaczej:

obszar powiadomień, tacka systemowa (pot.), zasobnik systemowyOBSZAR POWIADOMIEŃ
to inaczej:

obszar powiadamiania, tacka systemowa (pot.), zasobnik systemowyOBSZAR WODNY
to inaczej:

akwen, morze (podrz.), ocean światowy (podrz.), wszechocean (podrz.), ocean (podrz.), wielka woda (poet.) (podrz.), jezioro (podrz.), miejsce (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

OBSZAR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa obszar?", są:

1. Obszar to inaczej domena, dziedzina, kompetencja, królestwo, sfera, teren.
2. Obszar to inaczej dystrykt, dzielnica, obręb, obwód, okręg.
3. Obszar to inaczej dzielnica, obręb, rewir.
4. Obszar to inaczej kraina (poet.), obręb, okręg, teren, terytorium, region (podrz.), rejon (podrz.), strefa (podrz.), Albion (poet.) (podrz.), Anglia (podrz.), Kaledonia (poet.) (podrz.), Szkocja (podrz.), biskupstwo (podrz.), diecezja (podrz.), jednostka administracyjna (podrz.), jednostka podziału administracyjnego (podrz.), jednostka podziału terytorialnego (podrz.), miejsce (nadrz.).
5. Obszar to inaczej niwa (książk.), zakres, zakres działania.
6. Obszar to inaczej powierzchnia, przestrzeń, przestrzeń niezadrukowana (podrz.), światło (specjalist.) (podrz.), widok (podrz.), areał (podrz.), strona (podrz.).
7. Obszar to inaczej rozciągłość, rozmiar, zasięg.
8. Obszar to inaczej powierzchnia, dystrykt, płaszczyzna, przestrzeń, miejsce, lokalizacja, pole, położenie, region, rejon, rewir, strefa, terytorium, okręg, okolica, obwód .
9. Obszar to inaczej dziedzina, domena, dyscyplina, (książk.) niwa, obręb, płaszczyzna, pole, rewir, sfera, zakres, zasięg, aspekt, królestwo, grunt, odcinek.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa OBSZAR

OBSZAR
domena, dziedzina, kompetencja, królestwo, sfera, teren
OBSZAR
dystrykt, dzielnica, obręb, obwód, okręg
OBSZAR
dzielnica, obręb, rewir
OBSZAR
kraina (poet.), obręb, okręg, teren, terytorium, region (podrz.), rejon (podrz.), strefa (podrz.), Albion (poet.) (podrz.), Anglia (podrz.), Kaledonia (poet.) (podrz.), Szkocja (podrz.), biskupstwo (podrz.), diecezja (podrz.), jednostka administracyjna (podrz.), jednostka podziału administracyjnego (podrz.), jednostka podziału terytorialnego (podrz.), miejsce (nadrz.)
OBSZAR
niwa (książk.), zakres, zakres działania
OBSZAR
powierzchnia, przestrzeń, przestrzeń niezadrukowana (podrz.), światło (specjalist.) (podrz.), widok (podrz.), areał (podrz.), strona (podrz.)
OBSZAR
rozciągłość, rozmiar, zasięg
OBSZAR
powierzchnia, dystrykt, płaszczyzna, przestrzeń, miejsce, lokalizacja, pole, położenie, region, rejon, rewir, strefa, terytorium, okręg, okolica, obwód
OBSZAR
dziedzina, domena, dyscyplina, (książk.) niwa, obręb, płaszczyzna, pole, rewir, sfera, zakres, zasięg, aspekt, królestwo, grunt, odcinek

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OBSZAR

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x