Synonimy do słowa POLE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POLE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POLE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POLE
to inaczej:

aspekt, dyscyplina, dziedzina, obręb, odcinek (oficj.), sfera, zakres, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.)POLE
to inaczej:

działka, kawałek ziemiPOLE
to inaczej:

grunt, niwa, rola, ziemia orna, ziemia uprawna, nowina (przestarz.) (podrz.), gleba (nadrz.), ziemia (nadrz.)POLE
to inaczej:

polePOLE
to inaczej:

obszarPOLE
to inaczej:

działka, gleba, grunt, pastwisko, (książk.) rola, ziemia uprawna, niwa, łan, łąka, zagon, plantacja, rżysko, ściernisko, nieużytek, ugór, odłógPOLE
to inaczej:

(książk.) niwa, dziedzina, obszar, (książk.) odcinek, zakres, sferaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

NA POLE
to inaczej:

na dwórPOLE DO GRY
to inaczej:

boisko, stadionSzukaj synonimów do słowa

POLE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pole?", są:

1. Pole to inaczej aspekt, dyscyplina, dziedzina, obręb, odcinek (oficj.), sfera, zakres, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.).
2. Pole to inaczej działka, kawałek ziemi.
3. Pole to inaczej grunt, niwa, rola, ziemia orna, ziemia uprawna, nowina (przestarz.) (podrz.), gleba (nadrz.), ziemia (nadrz.).
4. Pole to inaczej pole.
5. Pole to inaczej obszar.
6. Pole to inaczej działka, gleba, grunt, pastwisko, (książk.) rola, ziemia uprawna, niwa, łan, łąka, zagon, plantacja, rżysko, ściernisko, nieużytek, ugór, odłóg .
7. Pole to inaczej (książk.) niwa, dziedzina, obszar, (książk.) odcinek, zakres, sfera.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa POLE

POLE
aspekt, dyscyplina, dziedzina, obręb, odcinek (oficj.), sfera, zakres, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.)
POLE
działka, kawałek ziemi
POLE
grunt, niwa, rola, ziemia orna, ziemia uprawna, nowina (przestarz.) (podrz.), gleba (nadrz.), ziemia (nadrz.)
POLE
pole
POLE
obszar
POLE
działka, gleba, grunt, pastwisko, (książk.) rola, ziemia uprawna, niwa, łan, łąka, zagon, plantacja, rżysko, ściernisko, nieużytek, ugór, odłóg
POLE
(książk.) niwa, dziedzina, obszar, (książk.) odcinek, zakres, sfera

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POLE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x