Synonimy do słowa DZIEDZINA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DZIEDZINA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DZIEDZINA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DZIEDZINA
to inaczej:

aspekt, dyscyplina, obręb, odcinek (oficj.), pole, sfera, zakres, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.)DZIEDZINA
to inaczej:

domenaDZIEDZINA
to inaczej:

domena, kompetencja, królestwo, obszar, sfera, terenDZIEDZINA
to inaczej:

dyscyplina, dział, gałąź, sfera, aspekt, branża, część, domena, obszar, (książk.) niwa, odcinek, płaszczyzna, pole, teren, zakres, zasięgDZIEDZINA
to inaczej:

majątek, dobra, majętność, posiadłość, włość, domena, grunt, lenno, królestwoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

DZIEDZINA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dziedzina?", są:

1. Dziedzina to inaczej aspekt, dyscyplina, obręb, odcinek (oficj.), pole, sfera, zakres, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.).
2. Dziedzina to inaczej domena.
3. Dziedzina to inaczej domena, kompetencja, królestwo, obszar, sfera, teren.
4. Dziedzina to inaczej dyscyplina, dział, gałąź, sfera, aspekt, branża, część, domena, obszar, (książk.) niwa, odcinek, płaszczyzna, pole, teren, zakres, zasięg .
5. Dziedzina to inaczej majątek, dobra, majętność, posiadłość, włość, domena, grunt, lenno, królestwo.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa DZIEDZINA

DZIEDZINA
aspekt, dyscyplina, obręb, odcinek (oficj.), pole, sfera, zakres, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.)
DZIEDZINA
domena
DZIEDZINA
domena, kompetencja, królestwo, obszar, sfera, teren
DZIEDZINA
dyscyplina, dział, gałąź, sfera, aspekt, branża, część, domena, obszar, (książk.) niwa, odcinek, płaszczyzna, pole, teren, zakres, zasięg
DZIEDZINA
majątek, dobra, majętność, posiadłość, włość, domena, grunt, lenno, królestwo

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DZIEDZINA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DZIEDZINA

x