Synonimy do słowa SEKTOR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SEKTOR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SEKTOR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SEKTOR
to inaczej:

branża, gałąźSEKTOR
to inaczej:

odcinekSEKTOR
to inaczej:

rynekSEKTOR
to inaczej:

dział, część, obszarSEKTOR
to inaczej:

branża, gałąź, odcinek, rynek, dziedzinaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do SEKTOR.

SEKTOR OBRONNY
to inaczej:

przemysł obronny (euf.), przemysł zbrojeniowy, sektor obronny (euf.), sektor zbrojeniowy, zbrojeniówka (pot.), przemysł przetwórczy (nadrz.)SEKTOR ZBROJENIOWY
to inaczej:

przemysł obronny (euf.), przemysł zbrojeniowy, sektor obronny (euf.), zbrojeniówka (pot.), przemysł przetwórczy (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

SEKTOR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa sektor?", są:

1. Sektor to inaczej branża, gałąź.
2. Sektor to inaczej odcinek.
3. Sektor to inaczej rynek.
4. Sektor to inaczej dział, część, obszar.
5. Sektor to inaczej branża, gałąź, odcinek, rynek, dziedzina.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa SEKTOR

SEKTOR
branża, gałąź
SEKTOR
odcinek
SEKTOR
rynek
SEKTOR
dział, część, obszar
SEKTOR
branża, gałąź, odcinek, rynek, dziedzina

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SEKTOR

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SEKTOR

x