Synonimy do słowa ZAKRES

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZAKRES.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZAKRES

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZAKRES
to inaczej:

aspekt, dyscyplina, dziedzina, obręb, odcinek (oficj.), pole, sfera, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.)ZAKRES
to inaczej:

charakter, kierunek, profilZAKRES
to inaczej:

denotacja, ekstensjaZAKRES
to inaczej:

limit, ograniczenieZAKRES
to inaczej:

miara, rozmiar, skala, wielkość, amplituda (podrz.), odchylenie (podrz.)ZAKRES
to inaczej:

niwa (książk.), obszar, zakres działaniaZAKRES
to inaczej:

przedłużenie, rozciągłość, rozszerzenieZAKRES
to inaczej:

skalaZAKRES
to inaczej:

pułap, (książk.) niwa, obszar, obręb, sfera, dziedzina, kres, dyscyplina, granica, kierunek, pole, charakter, zenit, wymiar, ramy, limit, ograniczenie, rozmiar, rozciągłość, odcinek, profil, szczyt, wielkość, zasięg, próg, nacechowanie, skalaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ZAKRES.

ZAKRES DZIAŁANIA
to inaczej:

niwa (książk.), obszar, zakresZMNIEJSZAĆ ZAKRES
to inaczej:

ograniczać, specjalizować sięSzukaj synonimów do słowa

ZAKRES inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zakres?", są:

1. Zakres to inaczej aspekt, dyscyplina, dziedzina, obręb, odcinek (oficj.), pole, sfera, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.).
2. Zakres to inaczej charakter, kierunek, profil.
3. Zakres to inaczej denotacja, ekstensja.
4. Zakres to inaczej limit, ograniczenie.
5. Zakres to inaczej miara, rozmiar, skala, wielkość, amplituda (podrz.), odchylenie (podrz.).
6. Zakres to inaczej niwa (książk.), obszar, zakres działania.
7. Zakres to inaczej przedłużenie, rozciągłość, rozszerzenie.
8. Zakres to inaczej skala.
9. Zakres to inaczej pułap, (książk.) niwa, obszar, obręb, sfera, dziedzina, kres, dyscyplina, granica, kierunek, pole, charakter, zenit, wymiar, ramy, limit, ograniczenie, rozmiar, rozciągłość, odcinek, profil, szczyt, wielkość, zasięg, próg, nacechowanie, skala .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa ZAKRES

ZAKRES
aspekt, dyscyplina, dziedzina, obręb, odcinek (oficj.), pole, sfera, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.)
ZAKRES
charakter, kierunek, profil
ZAKRES
denotacja, ekstensja
ZAKRES
limit, ograniczenie
ZAKRES
miara, rozmiar, skala, wielkość, amplituda (podrz.), odchylenie (podrz.)
ZAKRES
niwa (książk.), obszar, zakres działania
ZAKRES
przedłużenie, rozciągłość, rozszerzenie
ZAKRES
skala
ZAKRES
pułap, (książk.) niwa, obszar, obręb, sfera, dziedzina, kres, dyscyplina, granica, kierunek, pole, charakter, zenit, wymiar, ramy, limit, ograniczenie, rozmiar, rozciągłość, odcinek, profil, szczyt, wielkość, zasięg, próg, nacechowanie, skala

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ZAKRES

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZAKRES

x