Synonimy do słowa ASPEKT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ASPEKT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ASPEKT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ASPEKT
to inaczej:

atrybut, cecha, przymiot, własność (przestarz.), właściwość, barwa (podrz.), kolor (podrz.), odcień (podrz.), zabarwienie (podrz.), działanie (podrz.), funkcja (podrz.), minus (podrz.), negatyw (podrz.), wada (podrz.), zła strona (podrz.), niemoc (podrz.), słabość (podrz.), ułomność (podrz.), cecha charakterystyczna (podrz.), cecha szczególna (podrz.), rys (podrz.), specyfika (podrz.), swoistość (podrz.), szczególność (podrz.), właściwość (podrz.), atut (podrz.), plus (pot.) (podrz.), pozytyw (podrz.), walor (podrz.), wartość (podrz.), zaleta (podrz.), własność epistemiczna (podrz.), liczba (podrz.), wartość (podrz.), cecha charakteru (podrz.), cecha gramatyczna (podrz.)ASPEKT
to inaczej:

dyscyplina, dziedzina, obręb, odcinek (oficj.), pole, sfera, zakres, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.)ASPEKT
to inaczej:

przejaw, wymiarASPEKT
to inaczej:

spojrzenie, wzgląd, ogląd, perspektywa, cecha, strona, atrybut, parametr, (książk.) przymiot, sfera, ujęcie, pole, własność, właściwość, punkt widzenia, dziedzinaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ASPEKT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa aspekt?", są:

1. Aspekt to inaczej atrybut, cecha, przymiot, własność (przestarz.), właściwość, barwa (podrz.), kolor (podrz.), odcień (podrz.), zabarwienie (podrz.), działanie (podrz.), funkcja (podrz.), minus (podrz.), negatyw (podrz.), wada (podrz.), zła strona (podrz.), niemoc (podrz.), słabość (podrz.), ułomność (podrz.), cecha charakterystyczna (podrz.), cecha szczególna (podrz.), rys (podrz.), specyfika (podrz.), swoistość (podrz.), szczególność (podrz.), właściwość (podrz.), atut (podrz.), plus (pot.) (podrz.), pozytyw (podrz.), walor (podrz.), wartość (podrz.), zaleta (podrz.), własność epistemiczna (podrz.), liczba (podrz.), wartość (podrz.), cecha charakteru (podrz.), cecha gramatyczna (podrz.).
2. Aspekt to inaczej dyscyplina, dziedzina, obręb, odcinek (oficj.), pole, sfera, zakres, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.).
3. Aspekt to inaczej przejaw, wymiar.
4. Aspekt to inaczej spojrzenie, wzgląd, ogląd, perspektywa, cecha, strona, atrybut, parametr, (książk.) przymiot, sfera, ujęcie, pole, własność, właściwość, punkt widzenia, dziedzina .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa ASPEKT

ASPEKT
atrybut, cecha, przymiot, własność (przestarz.), właściwość, barwa (podrz.), kolor (podrz.), odcień (podrz.), zabarwienie (podrz.), działanie (podrz.), funkcja (podrz.), minus (podrz.), negatyw (podrz.), wada (podrz.), zła strona (podrz.), niemoc (podrz.), słabość (podrz.), ułomność (podrz.), cecha charakterystyczna (podrz.), cecha szczególna (podrz.), rys (podrz.), specyfika (podrz.), swoistość (podrz.), szczególność (podrz.), właściwość (podrz.), atut (podrz.), plus (pot.) (podrz.), pozytyw (podrz.), walor (podrz.), wartość (podrz.), zaleta (podrz.), własność epistemiczna (podrz.), liczba (podrz.), wartość (podrz.), cecha charakteru (podrz.), cecha gramatyczna (podrz.)
ASPEKT
dyscyplina, dziedzina, obręb, odcinek (oficj.), pole, sfera, zakres, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.)
ASPEKT
przejaw, wymiar
ASPEKT
spojrzenie, wzgląd, ogląd, perspektywa, cecha, strona, atrybut, parametr, (książk.) przymiot, sfera, ujęcie, pole, własność, właściwość, punkt widzenia, dziedzina

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ASPEKT

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ASPEKT

x