Synonimy do słowa BYT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BYT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BYT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BYT
to inaczej:

życie, żywotBYT
to inaczej:

cokolwiek, coś, aspekt (podrz.), atrybut (podrz.), cecha (podrz.), przymiot (podrz.), własność (przestarz.) (podrz.), właściwość (podrz.), bieg (podrz.), proces (podrz.), przebieg (podrz.), tok (podrz.), istota (podrz.), jednostka (podrz.), stworzenie (podrz.), bycie (podrz.), egzystencja (podrz.), istnienie (podrz.), kondycja (podrz.), położenie (podrz.), pozycja (podrz.), stan (podrz.), stan rzeczy (podrz.), sytuacja (podrz.), wydarzenie (podrz.), wypadek (podrz.), zdarzenie (podrz.), forma (podrz.), jakość (podrz.), postać (podrz.), stan (podrz.), klasa (specjalist.) (podrz.), zbiór (podrz.), niebyt (antonim)BYT
to inaczej:

życie, żywot, egzystencjaBYT
to inaczej:

coś, istnieniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

BYT ABSOLUTNY
to inaczej:

absolut, byt doskonały, byt ograniczony, byt samoistny, byt wiecznyBYT DOSKONAŁY
to inaczej:

absolut, byt absolutny, byt ograniczony, byt samoistny, byt wiecznyBYT OGRANICZONY
to inaczej:

absolut, byt absolutny, byt doskonały, byt samoistny, byt wiecznyBYT SAMOISTNY
to inaczej:

absolut, byt absolutny, byt doskonały, byt ograniczony, byt wiecznyBYT WIECZNY
to inaczej:

absolut, byt absolutny, byt doskonały, byt ograniczony, byt samoistnySzukaj synonimów do słowa

BYT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa byt?", są:

1. Byt to inaczej życie, żywot.
2. Byt to inaczej cokolwiek, coś, aspekt (podrz.), atrybut (podrz.), cecha (podrz.), przymiot (podrz.), własność (przestarz.) (podrz.), właściwość (podrz.), bieg (podrz.), proces (podrz.), przebieg (podrz.), tok (podrz.), istota (podrz.), jednostka (podrz.), stworzenie (podrz.), bycie (podrz.), egzystencja (podrz.), istnienie (podrz.), kondycja (podrz.), położenie (podrz.), pozycja (podrz.), stan (podrz.), stan rzeczy (podrz.), sytuacja (podrz.), wydarzenie (podrz.), wypadek (podrz.), zdarzenie (podrz.), forma (podrz.), jakość (podrz.), postać (podrz.), stan (podrz.), klasa (specjalist.) (podrz.), zbiór (podrz.), niebyt (antonim).
3. Byt to inaczej życie, żywot, egzystencja.
4. Byt to inaczej coś, istnienie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa BYT

BYT
życie, żywot
BYT
cokolwiek, coś, aspekt (podrz.), atrybut (podrz.), cecha (podrz.), przymiot (podrz.), własność (przestarz.) (podrz.), właściwość (podrz.), bieg (podrz.), proces (podrz.), przebieg (podrz.), tok (podrz.), istota (podrz.), jednostka (podrz.), stworzenie (podrz.), bycie (podrz.), egzystencja (podrz.), istnienie (podrz.), kondycja (podrz.), położenie (podrz.), pozycja (podrz.), stan (podrz.), stan rzeczy (podrz.), sytuacja (podrz.), wydarzenie (podrz.), wypadek (podrz.), zdarzenie (podrz.), forma (podrz.), jakość (podrz.), postać (podrz.), stan (podrz.), klasa (specjalist.) (podrz.), zbiór (podrz.), niebyt (antonim)
BYT
życie, żywot, egzystencja
BYT
coś, istnienie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BYT

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x