Synonimy do wyrażenia BYT ABSOLUTNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: BYT ABSOLUTNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia BYT ABSOLUTNY

BYT ABSOLUTNY
to inaczej:

absolut, byt doskonały, byt ograniczony, byt samoistny, byt wiecznyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

ABSOLUTNY
to inaczej:

autokratyczny, samowładczy, samowładnyABSOLUTNY
to inaczej:

bezdyskusyjny, bezsporny, bezsprzeczny, jednoznaczny, niekwestionowany, nieodparty, niepodważalny, niewątpliwy, niezaprzeczalny, niezbity, rozumiejący się sam przez się (pot.)ABSOLUTNY
to inaczej:

całkowity, zupełny, bezwzględny, bezwyjątkowy, kompletnyABSOLUTNY
to inaczej:

wieczny, samoistny, bezwzględny, bezwyjątkowy, niezależny, wszechstronny, nieograniczonyABSOLUTNY
to inaczej:

autokratyczny, despotyczny, dyktatorski, totalny, apodyktyczny, niepodzielny, samowładny, władczy, nieograniczonyBYT
to inaczej:

życie, żywotBYT
to inaczej:

cokolwiek, coś, aspekt (podrz.), atrybut (podrz.), cecha (podrz.), przymiot (podrz.), własność (przestarz.) (podrz.), właściwość (podrz.), bieg (podrz.), proces (podrz.), przebieg (podrz.), tok (podrz.), istota (podrz.), jednostka (podrz.), stworzenie (podrz.), bycie (podrz.), egzystencja (podrz.), istnienie (podrz.), kondycja (podrz.), położenie (podrz.), pozycja (podrz.), stan (podrz.), stan rzeczy (podrz.), sytuacja (podrz.), wydarzenie (podrz.), wypadek (podrz.), zdarzenie (podrz.), forma (podrz.), jakość (podrz.), postać (podrz.), stan (podrz.), klasa (specjalist.) (podrz.), zbiór (podrz.), niebyt (antonim)BYT
to inaczej:

życie, żywot, egzystencjaBYT
to inaczej:

coś, istnienieBYT DOSKONAŁY
to inaczej:

absolut, byt absolutny, byt ograniczony, byt samoistny, byt wiecznyBYT OGRANICZONY
to inaczej:

absolut, byt absolutny, byt doskonały, byt samoistny, byt wiecznyBYT SAMOISTNY
to inaczej:

absolut, byt absolutny, byt doskonały, byt ograniczony, byt wiecznyBYT WIECZNY
to inaczej:

absolut, byt absolutny, byt doskonały, byt ograniczony, byt samoistnySzukaj synonimów do słowa

BYT ABSOLUTNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia byt absolutny?", jest:

1. Byt absolutny to inaczej absolut, byt doskonały, byt ograniczony, byt samoistny, byt wieczny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia BYT ABSOLUTNY

BYT ABSOLUTNY
absolut, byt doskonały, byt ograniczony, byt samoistny, byt wieczny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: BYT ABSOLUTNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x