Synonimy do słowa WYMIAR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WYMIAR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WYMIAR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WYMIAR
to inaczej:

aspekt, przejawWYMIAR
to inaczej:

kaliber, rozmiar, średnica, wielkość, długość (nadrz.), rozciągłość (nadrz.)WYMIAR
to inaczej:

miara, pomiar, rozmiarWYMIAR
to inaczej:

mierzenie, pomiarWYMIAR
to inaczej:

format, kaliber, miara, numer, rozmiar, średnica, wielkośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do WYMIAR.

MIEĆ WYMIAR
to inaczej:

mierzyćSzukaj synonimów do słowa

WYMIAR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wymiar?", są:

1. Wymiar to inaczej aspekt, przejaw.
2. Wymiar to inaczej kaliber, rozmiar, średnica, wielkość, długość (nadrz.), rozciągłość (nadrz.).
3. Wymiar to inaczej miara, pomiar, rozmiar.
4. Wymiar to inaczej mierzenie, pomiar.
5. Wymiar to inaczej format, kaliber, miara, numer, rozmiar, średnica, wielkość.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa WYMIAR

WYMIAR
aspekt, przejaw
WYMIAR
kaliber, rozmiar, średnica, wielkość, długość (nadrz.), rozciągłość (nadrz.)
WYMIAR
miara, pomiar, rozmiar
WYMIAR
mierzenie, pomiar
WYMIAR
format, kaliber, miara, numer, rozmiar, średnica, wielkość

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WYMIAR

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WYMIAR

x