Synonimy do słowa PORCJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PORCJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PORCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PORCJA
to inaczej:

część, dawka, ilość, kwantPORCJA
to inaczej:

działka (pot.), przydział, racjaPORCJA
to inaczej:

wsadPORCJA
to inaczej:

racja, kwant, część, zaliczka, przydział, dawka, partia, ilość, frakcja, udział, potrawa, działka, wsad, dolaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PORCJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa porcja?", są:

1. Porcja to inaczej część, dawka, ilość, kwant.
2. Porcja to inaczej działka (pot.), przydział, racja.
3. Porcja to inaczej wsad.
4. Porcja to inaczej racja, kwant, część, zaliczka, przydział, dawka, partia, ilość, frakcja, udział, potrawa, działka, wsad, dola.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa PORCJA

PORCJA
część, dawka, ilość, kwant
PORCJA
działka (pot.), przydział, racja
PORCJA
wsad
PORCJA
racja, kwant, część, zaliczka, przydział, dawka, partia, ilość, frakcja, udział, potrawa, działka, wsad, dola

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PORCJA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PORCJA

x