Synonimy do słowa REGION

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: REGION.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa REGION

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

REGION
to inaczej:

pas, strefaREGION
to inaczej:

rejon, strefa, obszar geograficzny (podrz.), cywilizacja (podrz.), kultura (podrz.), obszar kulturowy (podrz.), kraina (poet.) (nadrz.), obręb (nadrz.), obszar (nadrz.), okręg (nadrz.), teren (nadrz.), terytorium (nadrz.)REGION
to inaczej:

kraina, kraj, mała ojczyzna, obręb, obszar, okolica, okręg, pas, rejon, strefa, teren, terytoriumPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

REGION FLAMANDZKI
to inaczej:

(rzadziej) Flamandia, (pot.) FlandriaSzukaj synonimów do słowa

REGION inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa region?", są:

1. Region to inaczej pas, strefa.
2. Region to inaczej rejon, strefa, obszar geograficzny (podrz.), cywilizacja (podrz.), kultura (podrz.), obszar kulturowy (podrz.), kraina (poet.) (nadrz.), obręb (nadrz.), obszar (nadrz.), okręg (nadrz.), teren (nadrz.), terytorium (nadrz.).
3. Region to inaczej kraina, kraj, mała ojczyzna, obręb, obszar, okolica, okręg, pas, rejon, strefa, teren, terytorium.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa REGION

REGION
pas, strefa
REGION
rejon, strefa, obszar geograficzny (podrz.), cywilizacja (podrz.), kultura (podrz.), obszar kulturowy (podrz.), kraina (poet.) (nadrz.), obręb (nadrz.), obszar (nadrz.), okręg (nadrz.), teren (nadrz.), terytorium (nadrz.)
REGION
kraina, kraj, mała ojczyzna, obręb, obszar, okolica, okręg, pas, rejon, strefa, teren, terytorium

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: REGION

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x