Synonimy do słowa PAS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PAS.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PAS

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PAS
to inaczej:

pasek, pasmo, prążek, pręga, smuga



PAS
to inaczej:

region, strefa



PAS
to inaczej:

rzemień, sznur, trok



PAS
to inaczej:

strefa, zona



PAS
to inaczej:

pasek, rzemień, sznur, taśma, wstęga



PAS
to inaczej:

pręga, prążek, pasmo, smuga, linia, tor, trasa, wstęga



PAS
to inaczej:

talia



PAS
to inaczej:

wcięcie, biodra, tułów



PAS
to inaczej:

aleja, bieżnia, droga, dróżka, jezdnia, pasmo, przegroda, region, strefa, ścieżka, zona



Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

BOCZNY PAS
to inaczej:

pobocze, skraj drogi, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)



BRAĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać



FAUX PAS
to inaczej:

byk (pot.), gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)



FAUX PAS
to inaczej:

niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama



PAS CNOTY
to inaczej:

(żart.) żelazne majtki



PAS STARTOWY
to inaczej:

pas startowy, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)



WZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiać



WZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

dać drapaka, dać dyla, dać nogę, ulotnić się, zmyć się



WZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać się



Szukaj synonimów do słowa

PAS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pas?", są:

1. Pas to inaczej pasek, pasmo, prążek, pręga, smuga.
2. Pas to inaczej region, strefa.
3. Pas to inaczej rzemień, sznur, trok.
4. Pas to inaczej strefa, zona.
5. Pas to inaczej pasek, rzemień, sznur, taśma, wstęga.
6. Pas to inaczej pręga, prążek, pasmo, smuga, linia, tor, trasa, wstęga.
7. Pas to inaczej talia.
8. Pas to inaczej wcięcie, biodra, tułów.
9. Pas to inaczej aleja, bieżnia, droga, dróżka, jezdnia, pasmo, przegroda, region, strefa, ścieżka, zona.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa PAS

PAS
pasek, pasmo, prążek, pręga, smuga
PAS
region, strefa
PAS
rzemień, sznur, trok
PAS
strefa, zona
PAS
pasek, rzemień, sznur, taśma, wstęga
PAS
pręga, prążek, pasmo, smuga, linia, tor, trasa, wstęga
PAS
talia
PAS
wcięcie, biodra, tułów
PAS
aleja, bieżnia, droga, dróżka, jezdnia, pasmo, przegroda, region, strefa, ścieżka, zona

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PAS

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x