Synonimy do słowa PROSPEKT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PROSPEKT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PROSPEKT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PROSPEKT
to inaczej:

perspektywa, prospekt (przestarz.), rozległy widok, panorama (podrz.)PROSPEKT
to inaczej:

prospekt, broszura (nadrz.)PROSPEKT
to inaczej:

folderPROSPEKT
to inaczej:

notatnik, broszura, teczka, brulion, skoroszytPROSPEKT
to inaczej:

aleja, ulica, ciąg komunikacyjny, bulwar, ciąg, droga, dukt, jezdnia, obwodnica, pas, podjazd, szosa, trakt, (pot.) wylotówka, trasa, arteriaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

PROSPEKT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa prospekt?", są:

1. Prospekt to inaczej perspektywa, prospekt (przestarz.), rozległy widok, panorama (podrz.).
2. Prospekt to inaczej prospekt, broszura (nadrz.).
3. Prospekt to inaczej folder.
4. Prospekt to inaczej notatnik, broszura, teczka, brulion, skoroszyt.
5. Prospekt to inaczej aleja, ulica, ciąg komunikacyjny, bulwar, ciąg, droga, dukt, jezdnia, obwodnica, pas, podjazd, szosa, trakt, (pot.) wylotówka, trasa, arteria .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa PROSPEKT

PROSPEKT
perspektywa, prospekt (przestarz.), rozległy widok, panorama (podrz.)
PROSPEKT
prospekt, broszura (nadrz.)
PROSPEKT
folder
PROSPEKT
notatnik, broszura, teczka, brulion, skoroszyt
PROSPEKT
aleja, ulica, ciąg komunikacyjny, bulwar, ciąg, droga, dukt, jezdnia, obwodnica, pas, podjazd, szosa, trakt, (pot.) wylotówka, trasa, arteria

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PROSPEKT

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x