Synonimy do słowa NIETAKT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIETAKT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIETAKT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIETAKT
to inaczej:

byk (pot.), faux pas, gafa, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)NIETAKT
to inaczej:

przeoczenie, niezgrabność, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plamaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

NIETAKT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa nietakt?", są:

1. Nietakt to inaczej byk (pot.), faux pas, gafa, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.).
2. Nietakt to inaczej przeoczenie, niezgrabność, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa NIETAKT

NIETAKT
byk (pot.), faux pas, gafa, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)
NIETAKT
przeoczenie, niezgrabność, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIETAKT

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x