Synonimy do słowa PRZEOCZENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRZEOCZENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRZEOCZENIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRZEOCZENIE
to inaczej:

byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)PRZEOCZENIE
to inaczej:

niedopatrzeniePRZEOCZENIE
to inaczej:

niezgrabność, nietakt, przegląd, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, niedopatrzenie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plamaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

PRZEOCZENIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa przeoczenie?", są:

1. Przeoczenie to inaczej byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.).
2. Przeoczenie to inaczej niedopatrzenie.
3. Przeoczenie to inaczej niezgrabność, nietakt, przegląd, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, niedopatrzenie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PRZEOCZENIE

PRZEOCZENIE
byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)
PRZEOCZENIE
niedopatrzenie
PRZEOCZENIE
niezgrabność, nietakt, przegląd, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, niedopatrzenie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRZEOCZENIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x