Synonimy do słowa PLAMA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PLAMA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PLAMA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PLAMA
to inaczej:

kleksPLAMA
to inaczej:

kropka, krostaPLAMA
to inaczej:

przebarwienie, skaza, zmaza, tłuste paluchy (pot.) (podrz.), zatłuszczenie (podrz.)PLAMA
to inaczej:

kropka, przebarwienie, kleks, zmaza, skaza, ślad, ubrudzeniePLAMA
to inaczej:

przeoczenie, niezgrabność, nietakt, (książk.) dyshonor, ujma, (pot.) wtopa, wstyd, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, byk, zhańbienie, niesławaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PLAMA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa plama?", są:

1. Plama to inaczej kleks.
2. Plama to inaczej kropka, krosta.
3. Plama to inaczej przebarwienie, skaza, zmaza, tłuste paluchy (pot.) (podrz.), zatłuszczenie (podrz.).
4. Plama to inaczej kropka, przebarwienie, kleks, zmaza, skaza, ślad, ubrudzenie.
5. Plama to inaczej przeoczenie, niezgrabność, nietakt, (książk.) dyshonor, ujma, (pot.) wtopa, wstyd, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, byk, zhańbienie, niesława.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa PLAMA

PLAMA
kleks
PLAMA
kropka, krosta
PLAMA
przebarwienie, skaza, zmaza, tłuste paluchy (pot.) (podrz.), zatłuszczenie (podrz.)
PLAMA
kropka, przebarwienie, kleks, zmaza, skaza, ślad, ubrudzenie
PLAMA
przeoczenie, niezgrabność, nietakt, (książk.) dyshonor, ujma, (pot.) wtopa, wstyd, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, byk, zhańbienie, niesława

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PLAMA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x