Synonimy do słowa SKUCHA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SKUCHA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SKUCHA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SKUCHA
to inaczej:

byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)SKUCHA
to inaczej:

błąd, (książk.) faux pas, gafa, nietakt, byk, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, uchybienie, plama, przeoczenie, (pot.) wtopa, niepowodzeniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

SKUCHA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa skucha?", są:

1. Skucha to inaczej byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.).
2. Skucha to inaczej błąd, (książk.) faux pas, gafa, nietakt, byk, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, uchybienie, plama, przeoczenie, (pot.) wtopa, niepowodzenie .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa SKUCHA

SKUCHA
byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)
SKUCHA
błąd, (książk.) faux pas, gafa, nietakt, byk, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, uchybienie, plama, przeoczenie, (pot.) wtopa, niepowodzenie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SKUCHA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x