Synonimy do słowa GAFA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: GAFA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa GAFA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

GAFA
to inaczej:

byk (pot.), faux pas, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)GAFA
to inaczej:

przeoczenie, niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plamaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

GAFA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa gafa?", są:

1. Gafa to inaczej byk (pot.), faux pas, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.).
2. Gafa to inaczej przeoczenie, niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa GAFA

GAFA
byk (pot.), faux pas, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)
GAFA
przeoczenie, niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: GAFA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x