Synonimy do słowa BYK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BYK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BYK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BYK
to inaczej:

buhaj, wół, ssak (nadrz.)BYK
to inaczej:

byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)BYK
to inaczej:

samiecBYK
to inaczej:

wół, buhajBYK
to inaczej:

niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, plama, pomyłkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

BYK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa byk?", są:

1. Byk to inaczej buhaj, wół, ssak (nadrz.).
2. Byk to inaczej byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.).
3. Byk to inaczej samiec.
4. Byk to inaczej wół, buhaj.
5. Byk to inaczej niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, plama, pomyłka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa BYK

BYK
buhaj, wół, ssak (nadrz.)
BYK
byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)
BYK
samiec
BYK
wół, buhaj
BYK
niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, plama, pomyłka

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BYK

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x