Synonimy do słowa KOD

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KOD.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KOD

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KOD
to inaczej:

kod komputerowy, aplikacja (podrz.), oprogramowanie (pot.) (podrz.), program (podrz.), oprogramowanie (podrz.), system kodowania (nadrz.)KOD
to inaczej:

szyfrKOD
to inaczej:

liczba, szyfr, hasło, plik, cyfry, numer, zapisPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do KOD.

KOD DZIESIĘTNY LICZBY
to inaczej:

zapis dziesiętnyKOD KOMPUTEROWY
to inaczej:

kod, aplikacja (podrz.), oprogramowanie (pot.) (podrz.), program (podrz.), oprogramowanie (podrz.), system kodowania (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

KOD inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kod?", są:

1. Kod to inaczej kod komputerowy, aplikacja (podrz.), oprogramowanie (pot.) (podrz.), program (podrz.), oprogramowanie (podrz.), system kodowania (nadrz.).
2. Kod to inaczej szyfr.
3. Kod to inaczej liczba, szyfr, hasło, plik, cyfry, numer, zapis.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa KOD

KOD
kod komputerowy, aplikacja (podrz.), oprogramowanie (pot.) (podrz.), program (podrz.), oprogramowanie (podrz.), system kodowania (nadrz.)
KOD
szyfr
KOD
liczba, szyfr, hasło, plik, cyfry, numer, zapis

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KOD

Quantcast