Synonimy do słowa OPROGRAMOWANIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OPROGRAMOWANIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OPROGRAMOWANIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OPROGRAMOWANIE
to inaczej:

aplikacja, oprogramowanie (pot.), program, kod (nadrz.), kod komputerowy (nadrz.)OPROGRAMOWANIE
to inaczej:

oprogramowanie, oprogramowanie systemowe (podrz.), oprogramowanie programistyczne (podrz.), oprogramowanie użytkowe (podrz.), kod (nadrz.), kod komputerowy (nadrz.)OPROGRAMOWANIE
to inaczej:

(pot.) soft, (specjalist.) softwareOPROGRAMOWANIE
to inaczej:

aplikacja, programPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OPROGRAMOWANIE.

OPROGRAMOWANIE PROGRAMISTYCZNE
to inaczej:

oprogramowanie programistyczne, interpreter (podrz.), program interpretujący (podrz.), kompilator (podrz.), oprogramowanie (nadrz.)OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE
to inaczej:

oprogramowanie systemowe, oprogramowanie (nadrz.)OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE
to inaczej:

oprogramowanie użytkowe, aplikacja (podrz.), program komputerowy (podrz.), oprogramowanie (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

OPROGRAMOWANIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oprogramowanie?", są:

1. Oprogramowanie to inaczej aplikacja, oprogramowanie (pot.), program, kod (nadrz.), kod komputerowy (nadrz.).
2. Oprogramowanie to inaczej oprogramowanie, oprogramowanie systemowe (podrz.), oprogramowanie programistyczne (podrz.), oprogramowanie użytkowe (podrz.), kod (nadrz.), kod komputerowy (nadrz.).
3. Oprogramowanie to inaczej (pot.) soft, (specjalist.) software.
4. Oprogramowanie to inaczej aplikacja, program.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIE
aplikacja, oprogramowanie (pot.), program, kod (nadrz.), kod komputerowy (nadrz.)
OPROGRAMOWANIE
oprogramowanie, oprogramowanie systemowe (podrz.), oprogramowanie programistyczne (podrz.), oprogramowanie użytkowe (podrz.), kod (nadrz.), kod komputerowy (nadrz.)
OPROGRAMOWANIE
(pot.) soft, (specjalist.) software
OPROGRAMOWANIE
aplikacja, program

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OPROGRAMOWANIE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OPROGRAMOWANIE

Quantcast