Synonimy do słowa TERYTORIUM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: TERYTORIUM.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa TERYTORIUM

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

TERYTORIUM
to inaczej:

kraina (poet.), obręb, obszar, okręg, teren, region (podrz.), rejon (podrz.), strefa (podrz.), Albion (poet.) (podrz.), Anglia (podrz.), Kaledonia (poet.) (podrz.), Szkocja (podrz.), biskupstwo (podrz.), diecezja (podrz.), jednostka administracyjna (podrz.), jednostka podziału administracyjnego (podrz.), jednostka podziału terytorialnego (podrz.), miejsce (nadrz.)TERYTORIUM
to inaczej:

obszar, teren, krainaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

TERYTORIUM inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa terytorium?", są:

1. Terytorium to inaczej kraina (poet.), obręb, obszar, okręg, teren, region (podrz.), rejon (podrz.), strefa (podrz.), Albion (poet.) (podrz.), Anglia (podrz.), Kaledonia (poet.) (podrz.), Szkocja (podrz.), biskupstwo (podrz.), diecezja (podrz.), jednostka administracyjna (podrz.), jednostka podziału administracyjnego (podrz.), jednostka podziału terytorialnego (podrz.), miejsce (nadrz.).
2. Terytorium to inaczej obszar, teren, kraina.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa TERYTORIUM

TERYTORIUM
kraina (poet.), obręb, obszar, okręg, teren, region (podrz.), rejon (podrz.), strefa (podrz.), Albion (poet.) (podrz.), Anglia (podrz.), Kaledonia (poet.) (podrz.), Szkocja (podrz.), biskupstwo (podrz.), diecezja (podrz.), jednostka administracyjna (podrz.), jednostka podziału administracyjnego (podrz.), jednostka podziału terytorialnego (podrz.), miejsce (nadrz.)
TERYTORIUM
obszar, teren, kraina

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: TERYTORIUM

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x