Synonimy do słowa MIEJSCE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MIEJSCE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MIEJSCE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MIEJSCE
to inaczej:

lokalizacja, położenie, pozycja, punktMIEJSCE
to inaczej:

miejsce, centrum (podrz.), główny punkt (podrz.), środek (podrz.), pomieszczenie (podrz.), dwór (podrz.), dziedziniec (podrz.), gumno (podrz.), podworzec (podrz.), podwórze (podrz.), podwórzec (podrz.), arkadia (podrz.), eden (podrz.), idylla (podrz.), niebo (podrz.), raj (podrz.), kraina (poet.) (podrz.), obręb (podrz.), obszar (podrz.), okręg (podrz.), teren (podrz.), terytorium (podrz.), dolina (pot.) (podrz.), kotlina (podrz.), nizina (podrz.), górka (podrz.), pagórek (podrz.), wzgórek (podrz.), wzgórze (podrz.), wzniesienie (podrz.), miejsce do parkowania (podrz.), parking (podrz.), ostrów (podrz.), wysepka (podrz.), wyspa (podrz.), azyl (podrz.), kryjówka dzikiego zwierzęcia (podrz.), legowisko (podrz.), obszar niezamieszkany (podrz.), pustka (podrz.), pustkowie (podrz.), kresy (podrz.), pogranicze (podrz.), rubież (podrz.), droga cierniowa (podrz.), droga krzyżowa (podrz.), droga przez mękę (podrz.), gehenna (podrz.), golgota (podrz.), hades (pot.) (podrz.), inferno (książk.) (podrz.), mordęga (podrz.), piekło (podrz.), akwen (podrz.), obszar wodny (podrz.), chłód (podrz.), cień (podrz.), miejsce zacienione (podrz.), Ereb (podrz.), inferno (książk.) (podrz.), piekło (podrz.), Tartar (podrz.), gleba (podrz.), ziemia (podrz.), miejsce pochówku (podrz.), miejsce wiecznego spoczynku (podrz.), budowa (podrz.), plac budowy (podrz.), obiekt fizyczny (nadrz.)MIEJSCE
to inaczej:

obszar, przestrzeń, umiejscowienie, lokal, powierzchnia, punkt, lokalizacja, położenie, terytorium, miejscowość, pomieszczenie, lokumMIEJSCE
to inaczej:

krzesełko, siedzenie, fotel, miejscówkaMIEJSCE
to inaczej:

pozycjaMIEJSCE
to inaczej:

reputacja, ranga, rola, funkcjaMIEJSCE
to inaczej:

stanowisko, etat, praca, posadaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

MIEĆ MIEJSCE
to inaczej:

dziać się, mieć miejsce (nadużyw.), następować, odbyć się, odbywać się, przebiegać, toczyć się, wydarzać się, występować, zachodzić, zdarzać się, padać (podrz.)MIEĆ MIEJSCE
to inaczej:

odbywać się, stawać się, wydarzać się, toczyć się, rozgrywać się, zdarzać się, istniećMIEJSCE DO PARKOWANIA
to inaczej:

parking, miejsce (nadrz.)MIEJSCE DO SPANIA
to inaczej:

barłóg, bety, łoże, łóżko, posłanie, prycza, wóz (pot.), wyrko, wyro (pot.)MIEJSCE GDZIE KRÓL CHODZI PIESZO
to inaczej:

klop (pot.), miejsce gdzie król chodzi pieszo (pot.), świątynia dumania (żart.), ubikacja, ustęp, ustronne miejsce (książk.), WC, kibel (pot.) (podrz.), klop (pot.) (podrz.), klozet (pot.) (podrz.), muszla klozetowa (podrz.), sedes (podrz.), sracz (wulg.) (podrz.), wucet (pot.) (podrz.), szalet (podrz.), toaleta (podrz.), toaleta publiczna (podrz.), ustęp (podrz.), sławojka (podrz.), wychodek (podrz.), wygódka (podrz.), pomieszczenie (nadrz.)MIEJSCE IZOLACJI
to inaczej:

azyl, kryjówka, schron, schronienieMIEJSCE ODOSOBNIENIA
to inaczej:

areszt, ciupa (pot.), kić (pot.), koza (pot.), kryminał (pot.), mamer (pot.), miejsce odosobnienia (oficj.), paka (pot.), pudło (pot.), puszka (pot.), turma (przestarz.), więzienie, zakład karny (oficj.), izolatka (podrz.), karcer (podrz.), nora (pot.) (podrz.), zakład zamknięty (nadrz.)MIEJSCE POBYTU
to inaczej:

meldunek, zamieszkanieMIEJSCE POBYTU
to inaczej:

zamieszkiwanieMIEJSCE POCHÓWKU
to inaczej:

miejsce wiecznego spoczynku, cmentarz (podrz.), mogilnik (książk.) (podrz.), nekropolia (podrz.), park sztywnych (obraźl.) (podrz.), grobowiec (podrz.), grób (podrz.), kurhan (podrz.), mogiła (podrz.), miejsce (nadrz.)MIEJSCE PRZECHOWYWANIA
to inaczej:

przechowalnia, garderoba (podrz.), szatnia (podrz.), bagażownia (podrz.), przechowalnia bagażu (podrz.), magazyn (nadrz.), pakamera (nadrz.), skład (nadrz.), składnica (nadrz.)MIEJSCE PRZESIADEK
to inaczej:

połączenie, stacja węzłowa, węzeł kolejowyMIEJSCE SPUCHNIĘTE
to inaczej:

obrzęk, objaw chorobowy (nadrz.), objaw choroby (nadrz.)MIEJSCE STAŁEGO POBYTU
to inaczej:

chałupa (pot.), chata (pot.), dom, gniazdo (poet.), hacjenda (nadużyw.), miejsce stałego pobytu (oficj.), miejsce zamieszkania (oficj.), rezydencja (przestarz.), sadyba, siedlisko (książk.), siedziba, dwór (podrz.), posesja (podrz.), posiadłość (podrz.), chałupa (podrz.), chata (podrz.), domek (podrz.), kryjówka (podrz.), nora (podrz.), dwór (podrz.), pałac (podrz.), chałupa (podrz.), chata (pot.) (podrz.), cztery kąty (podrz.), dom (podrz.), gniazdko (podrz.), lokal mieszkalny (oficj.) (podrz.), miejsce zamieszkania (podrz.), mieszkanie (podrz.), własne M (podrz.), domostwo (podrz.), gospodarstwo (podrz.), obejście (podrz.), zagroda (podrz.), budynek mieszkalny (podrz.), domostwo (podrz.), pielesze (podrz.), dwór (nadrz.), majątek (nadrz.), mienie nieruchome (nadrz.), nieruchomość (nadrz.), posiadłość (nadrz.)MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU
to inaczej:

miejsce pochówku, cmentarz (podrz.), mogilnik (książk.) (podrz.), nekropolia (podrz.), park sztywnych (obraźl.) (podrz.), grobowiec (podrz.), grób (podrz.), kurhan (podrz.), mogiła (podrz.), miejsce (nadrz.)MIEJSCE ZACIENIONE
to inaczej:

chłód, cień, miejsce (nadrz.)MIEJSCE ZAMIESZKANIA
to inaczej:

chałupa (pot.), chata (pot.), dom, gniazdo (poet.), hacjenda (nadużyw.), miejsce stałego pobytu (oficj.), miejsce zamieszkania (oficj.), rezydencja (przestarz.), sadyba, siedlisko (książk.), siedziba, dwór (podrz.), posesja (podrz.), posiadłość (podrz.), chałupa (podrz.), chata (podrz.), domek (podrz.), kryjówka (podrz.), nora (podrz.), dwór (podrz.), pałac (podrz.), chałupa (podrz.), chata (pot.) (podrz.), cztery kąty (podrz.), dom (podrz.), gniazdko (podrz.), lokal mieszkalny (oficj.) (podrz.), mieszkanie (podrz.), własne M (podrz.), domostwo (podrz.), gospodarstwo (podrz.), obejście (podrz.), zagroda (podrz.), budynek mieszkalny (podrz.), domostwo (podrz.), pielesze (podrz.), dwór (nadrz.), majątek (nadrz.), mienie nieruchome (nadrz.), nieruchomość (nadrz.), posiadłość (nadrz.)MIEJSCE ZAMIESZKANIA
to inaczej:

chałupa, chata (pot.), cztery kąty, dom, gniazdko, lokal mieszkalny (oficj.), mieszkanie, własne M, garsoniera (przestarz.) (podrz.), kawalerka (podrz.), chałupa (pot.) (nadrz.), chata (pot.) (nadrz.), dom (nadrz.), gniazdo (poet.) (nadrz.), hacjenda (nadużyw.) (nadrz.), miejsce stałego pobytu (oficj.) (nadrz.), miejsce zamieszkania (oficj.) (nadrz.), rezydencja (przestarz.) (nadrz.), sadyba (nadrz.), siedlisko (książk.) (nadrz.), siedziba (nadrz.)MIEJSCE ZROGOWACIAŁE
to inaczej:

stwardnienie, zrogowacenie, modzel (specjalist.) (podrz.), nagniotek (podrz.), odcisk (podrz.), odgniotek (podrz.)OKREŚLAĆ MIEJSCE
to inaczej:

lokalizować, umiejscawiać, umieszczać w określonym punkcieOKREŚLAĆ MIEJSCE
to inaczej:

rozmieszczać, umieszczaćREZERWOWAĆ MIEJSCE
to inaczej:

zajmowaćROZDARTE MIEJSCE
to inaczej:

pęknięcieUSTRONNE MIEJSCE
to inaczej:

klop (pot.), miejsce gdzie król chodzi pieszo (pot.), świątynia dumania (żart.), ubikacja, ustęp, ustronne miejsce (książk.), WC, kibel (pot.) (podrz.), klop (pot.) (podrz.), klozet (pot.) (podrz.), muszla klozetowa (podrz.), sedes (podrz.), sracz (wulg.) (podrz.), wucet (pot.) (podrz.), szalet (podrz.), toaleta (podrz.), toaleta publiczna (podrz.), ustęp (podrz.), sławojka (podrz.), wychodek (podrz.), wygódka (podrz.), pomieszczenie (nadrz.)W MIEJSCE
to inaczej:

miast (przestarz.), w zamian, w zastępstwie, zamiastWSKAZAĆ MIEJSCE SIEDZĄCE
to inaczej:

posadzić, pozwolić usiąśćZAJĄĆ MIEJSCE
to inaczej:

uplasować sięZAJMOWAĆ MIEJSCE
to inaczej:

lokować się, plasować sięZMIENIĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA
to inaczej:

przenieść się, przeprowadzić sięSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

ZMIENIĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA, STACJA WĘZŁOWA, PUNKT, STRONA, MORDĘGA, PRZEPROWADZIĆ SIĘ, SIEDZENIE, ZONA, RUBIEŻ, TURMA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, ISTNIEĆ, BUDYNEK MIESZKALNY, DESTYNACJA, OBJAW CHOROBY, HADES, ZNAJDOWAĆ SIĘ, ODBYĆ SIĘ, LOKAL MIESZKALNY, DZIURA, ARKADIA, OSTRÓW, MIEJSCE ODOSOBNIENIA, MELDUNEK, BRZEG, PRZYSIADAĆ, OBEJŚCIE, PRZYBYTEK, POSESJA, OBRĘB, KAWALERKA, PRZYKUCNĄĆ, CZTERY KĄTY, BETY, IZOLATORIUM, PRZYSIĄŚĆ, ADRES, WUCET, GŁÓWNY PUNKT, PODWÓRZEC, SZALET, USIĄŚĆ, PRÓŻNIA, KRAWĘDŹ, GUMNO, TERYTORIUM, UMIEJSCAWIAĆ, MARGINES, MAJĄTEK, MIEJSCE POCHÓWKU, OBSZAR WODNY, PLAC BUDOWY, KRES, GARDEROBA, LOKUM, ZAMIAST, DOMEK, WYDARZAĆ SIĘ, KRYMINAŁ, PRYCZA, LOKAL, W MIEJSCE, GARSONIERA, NA PIERWSZYM PLANIE, ZACHODZIĆ, MIEĆ MIEJSCE, PAGÓREK, NIERUCHOMOŚĆ, WYRKO, OTARCIE, WYGÓDKA, PRZECHOWALNIA BAGAŻU, DOMOSTWO, CMENTARZ, SEDES, CHAŁUPA, DZIAĆ SIĘ, KRZESEŁKO, NEKROPOLIA, ŁOŻE, SŁAWOJKA, NASTĘPOWAĆ, WEJŚĆ, ZROGOWACENIE, SKŁAD, STANOWIĆ, STANOWISKO, WYSPA, WIĘZIENIE, TOCZYĆ SIĘ, MIEJSCE SPUCHNIĘTE, DWÓR, MIEJSCE PRZESIADEK, NOTOWANIA, NIEBO, SIEDZIBA, LOKALIZACJA, AKWEN, STATUS, BARŁÓG, MAGAZYN, OSŁONA, PRZEZNACZENIE, DROGA PRZEZ MĘKĘ, KOTLINA, NORA, OBJAW CHOROBOWY, POŁĄCZENIE, CHŁÓD, ZAJMOWAĆ, MIESZKANIE, MOGIŁA, STREFA, MIEJSCE STAŁEGO POBYTU, SIEDLISKO, UPLASOWAĆ SIĘ, LEGOWISKO, POZYCJA, OKRĘG, MOGILNIK, GRÓB, ZAJĄĆ MIEJSCE, PUDŁO, REZYDENCJA, EDEN, KIBEL, RĄBEK, ROZEGRAĆ SIĘ, ZDARZAĆ SIĘ, MIEJSCE PRZECHOWYWANIA, OBRZĘK, MIEJSCE DO SPANIA, SZATNIA, PAŁAC, LEŻEĆ, GEHENNA, STWARDNIENIE, MIEJSCE GDZIE KRÓL CHODZI PIESZO, MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU, BYĆ, PARKING, PRZYCUPNĄĆ, DROGA CIERNIOWA, CEL, USTRONNE MIEJSCE, POMIESZCZENIE, WŁASNE M, LOKALIZOWAĆ, PIELESZE, TEREN, PĘKNIĘCIE, POSADZIĆ, ROZDARTE MIEJSCE, SADYBA, IZOLATKA, WYRO, KRANIEC, MIENIE NIERUCHOME, KARCER, PRZENIEŚĆ SIĘ, PRZECHOWALNIA, TOALETA, MIEJSCE DO PARKOWANIA, KRESY, USTĘP, GNIAZDO, INFERNO, KURHAN, WZNIESIENIE, LOKOWAĆ SIĘ, EGZYSTOWAĆ, WYSTĘPOWAĆ, BUDOWA, UMIESZCZAĆ W OKREŚLONYM PUNKCIE, PUSZKA, SKŁADNICA, POZWOLIĆ USIĄŚĆ, EREB, OKREŚLAĆ MIEJSCE, WSKAZAĆ MIEJSCE SIEDZĄCE, MIEJSCE ZROGOWACIAŁE, SRACZ, KLOZET, PODWÓRZE, GÓRKA, KAMIENICA, GNIAZDKO, GOLGOTA, PIERDEL, ZAJMOWAĆ MIEJSCE, PAKAMERA, SCHRONIENIE, ŁÓŻKO, REZERWOWAĆ MIEJSCE, GOSPODARSTWO, ZIEMIA, CIEŃ, MUSZLA KLOZETOWA, KRAINA, PRZEPROWADZAĆ SIĘ, CENTRUM, W ZASTĘPSTWIE, PLASOWAĆ SIĘ, CHATA, GLEBA, ROZMIESZCZAĆ, TOALETA PUBLICZNA, PIEKŁO, WYCHODEK, KLO, IDYLLA, ODBYWAĆ SIĘ, MIEJSCE ZACIENIONE, SKRAJ, DROGA KRZYŻOWA, OGRODZENIE, TARTAR, PUSTKA, NIZINA, ZAMIESZKIWANIE, ARESZT, DOKONYWAĆ SIĘ, UMIESZCZAĆ, MAMER, FUNKCJONOWAĆ, POSŁANIE, OBWÓD, PRZEBIEGAĆ, DZIEDZINIEC, ŚRODEK, DOM, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KLUB, OBSZAR, KLOP, PAKA, BAGAŻOWNIA, WZGÓRZE, KRYJÓWKA DZIKIEGO ZWIERZĘCIA, W ZAMIAN, MIEJSCE IZOLACJI, GROBOWIEC, KRYJÓWKA, RAJ, KONTUR, ZAMIESZKANIE, WĘZEŁ KOLEJOWY, PRZESTRZEŃ, DOLINA, WÓZ, SIADAĆ, AZYL, WZGÓREK, OBIEKT FIZYCZNY, POŁOŻENIE, SCHRON, KIĆ, PODWORZEC, UBIKACJA, MIAST, HACJENDA, KOZA, OBSZAR NIEZAMIESZKANY, OBRZEŻE, POGRANICZE, ZAGRODA, MIEJSCE POBYTU, PARK SZTYWNYCH, ZAKŁAD KARNY, ZAMKNIĘCIE, WYSEPKA, WC, CIUPA, POSIADŁOŚĆ, PUSTKOWIE, ŚWIĄTYNIA DUMANIA.

Szukaj synonimów do słowa

MIEJSCE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa miejsce?", są:

1. Miejsce to inaczej lokalizacja, położenie, pozycja, punkt.
2. Miejsce to inaczej miejsce, centrum (podrz.), główny punkt (podrz.), środek (podrz.), pomieszczenie (podrz.), dwór (podrz.), dziedziniec (podrz.), gumno (podrz.), podworzec (podrz.), podwórze (podrz.), podwórzec (podrz.), arkadia (podrz.), eden (podrz.), idylla (podrz.), niebo (podrz.), raj (podrz.), kraina (poet.) (podrz.), obręb (podrz.), obszar (podrz.), okręg (podrz.), teren (podrz.), terytorium (podrz.), dolina (pot.) (podrz.), kotlina (podrz.), nizina (podrz.), górka (podrz.), pagórek (podrz.), wzgórek (podrz.), wzgórze (podrz.), wzniesienie (podrz.), miejsce do parkowania (podrz.), parking (podrz.), ostrów (podrz.), wysepka (podrz.), wyspa (podrz.), azyl (podrz.), kryjówka dzikiego zwierzęcia (podrz.), legowisko (podrz.), obszar niezamieszkany (podrz.), pustka (podrz.), pustkowie (podrz.), kresy (podrz.), pogranicze (podrz.), rubież (podrz.), droga cierniowa (podrz.), droga krzyżowa (podrz.), droga przez mękę (podrz.), gehenna (podrz.), golgota (podrz.), hades (pot.) (podrz.), inferno (książk.) (podrz.), mordęga (podrz.), piekło (podrz.), akwen (podrz.), obszar wodny (podrz.), chłód (podrz.), cień (podrz.), miejsce zacienione (podrz.), Ereb (podrz.), inferno (książk.) (podrz.), piekło (podrz.), Tartar (podrz.), gleba (podrz.), ziemia (podrz.), miejsce pochówku (podrz.), miejsce wiecznego spoczynku (podrz.), budowa (podrz.), plac budowy (podrz.), obiekt fizyczny (nadrz.).
3. Miejsce to inaczej obszar, przestrzeń, umiejscowienie, lokal, powierzchnia, punkt, lokalizacja, położenie, terytorium, miejscowość, pomieszczenie, lokum.
4. Miejsce to inaczej krzesełko, siedzenie, fotel, miejscówka.
5. Miejsce to inaczej pozycja.
6. Miejsce to inaczej reputacja, ranga, rola, funkcja.
7. Miejsce to inaczej stanowisko, etat, praca, posada.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa MIEJSCE

MIEJSCE
lokalizacja, położenie, pozycja, punkt
MIEJSCE
miejsce, centrum (podrz.), główny punkt (podrz.), środek (podrz.), pomieszczenie (podrz.), dwór (podrz.), dziedziniec (podrz.), gumno (podrz.), podworzec (podrz.), podwórze (podrz.), podwórzec (podrz.), arkadia (podrz.), eden (podrz.), idylla (podrz.), niebo (podrz.), raj (podrz.), kraina (poet.) (podrz.), obręb (podrz.), obszar (podrz.), okręg (podrz.), teren (podrz.), terytorium (podrz.), dolina (pot.) (podrz.), kotlina (podrz.), nizina (podrz.), górka (podrz.), pagórek (podrz.), wzgórek (podrz.), wzgórze (podrz.), wzniesienie (podrz.), miejsce do parkowania (podrz.), parking (podrz.), ostrów (podrz.), wysepka (podrz.), wyspa (podrz.), azyl (podrz.), kryjówka dzikiego zwierzęcia (podrz.), legowisko (podrz.), obszar niezamieszkany (podrz.), pustka (podrz.), pustkowie (podrz.), kresy (podrz.), pogranicze (podrz.), rubież (podrz.), droga cierniowa (podrz.), droga krzyżowa (podrz.), droga przez mękę (podrz.), gehenna (podrz.), golgota (podrz.), hades (pot.) (podrz.), inferno (książk.) (podrz.), mordęga (podrz.), piekło (podrz.), akwen (podrz.), obszar wodny (podrz.), chłód (podrz.), cień (podrz.), miejsce zacienione (podrz.), Ereb (podrz.), inferno (książk.) (podrz.), piekło (podrz.), Tartar (podrz.), gleba (podrz.), ziemia (podrz.), miejsce pochówku (podrz.), miejsce wiecznego spoczynku (podrz.), budowa (podrz.), plac budowy (podrz.), obiekt fizyczny (nadrz.)
MIEJSCE
obszar, przestrzeń, umiejscowienie, lokal, powierzchnia, punkt, lokalizacja, położenie, terytorium, miejscowość, pomieszczenie, lokum
MIEJSCE
krzesełko, siedzenie, fotel, miejscówka
MIEJSCE
pozycja
MIEJSCE
reputacja, ranga, rola, funkcja
MIEJSCE
stanowisko, etat, praca, posada

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MIEJSCE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x