Synonimy do słowa CEL

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: CEL.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa CEL

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

CEL
to inaczej:

finał, finis (książk.), finisz, koniec, kropka nad i, meta, zakończenie, zwieńczenieCEL
to inaczej:

intencja, postanowienie, zamiar, zamierzenie, zamysłCEL
to inaczej:

obiektCEL
to inaczej:

(specjalist.) telosCEL
to inaczej:

dążenie, przeznaczenie, ambicja, zamiar, intencja, plan, postanowienie, zadanie, aspiracja, zamierzenie, zamysł, posłannictwo, misja, temat, punkt docelowyCEL
to inaczej:

tarcza, obiekt, znak, tarcza strzelniczaCEL
to inaczej:

punkt docelowy, miejsce przeznaczenia, punkt dojścia, destynacjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do CEL.

OSIĄGNĄĆ CEL
to inaczej:

dojśćSzukaj synonimów do słowa

CEL inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa cel?", są:

1. Cel to inaczej finał, finis (książk.), finisz, koniec, kropka nad i, meta, zakończenie, zwieńczenie.
2. Cel to inaczej intencja, postanowienie, zamiar, zamierzenie, zamysł.
3. Cel to inaczej obiekt.
4. Cel to inaczej (specjalist.) telos.
5. Cel to inaczej dążenie, przeznaczenie, ambicja, zamiar, intencja, plan, postanowienie, zadanie, aspiracja, zamierzenie, zamysł, posłannictwo, misja, temat, punkt docelowy.
6. Cel to inaczej tarcza, obiekt, znak, tarcza strzelnicza.
7. Cel to inaczej punkt docelowy, miejsce przeznaczenia, punkt dojścia, destynacja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa CEL

CEL
finał, finis (książk.), finisz, koniec, kropka nad i, meta, zakończenie, zwieńczenie
CEL
intencja, postanowienie, zamiar, zamierzenie, zamysł
CEL
obiekt
CEL
(specjalist.) telos
CEL
dążenie, przeznaczenie, ambicja, zamiar, intencja, plan, postanowienie, zadanie, aspiracja, zamierzenie, zamysł, posłannictwo, misja, temat, punkt docelowy
CEL
tarcza, obiekt, znak, tarcza strzelnicza
CEL
punkt docelowy, miejsce przeznaczenia, punkt dojścia, destynacja

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: CEL

Quantcast